Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ TO TMHMA ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ιωάννα Κοντογεώργου, Χρήστος Βαρούνης, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη, Αρετή Σταυροπούλου


Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 158-170

DOI: 10.5281/zenodo.1165374

Περίληψη:

Εισαγωγή: Πλήθος παραγόντων σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με το βαθμό ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία τους.Σκοπόςτης παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στην Ελλάδα.Υλικό και μέθοδος:Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 151νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών εργαζόμενοι σε ΜΕΘ και Τ.Ε.Π. Ησυλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την συμπλήρωση της κλίμακας 'Measure of Job Satisfaction'. Αποτελέσματα: Από τους 151 νοσηλευτές, οι 95(62,91%) εργάζονταν στη ΜΕΘ ενώ οι 56 (37,09%) στα Τ.Ε.Π. Επίσης, 97(64,24%) συμμετέχοντες δήλωσαν ότι, θα άλλαζαν το χώρο εργασίας τους αν είχαν την ευκαιρία ενώ οι 98(64,90%) δήλωσαν ότι, επιθυμούσαν αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, 151 συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στην «ικανοποίηση μισθού και στις προοπτικές» ενώ το αντίστροφο παρατηρήθηκε «προσωπική ικανοποίηση». Συμπέρασμα:Παρόλο που οι νοσηλευτές εμφανίστηκαν γενικά ικανοποιημένοι, η υψηλή τάση αποχώρησης από το επάγγελμα δείχνει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επαγγελματικής ζωής γενικά.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses