Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έτος Δημοσίευσης:

2019

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 223-237

DOI: 10.5281/zenodo.3692424

Περίληψη:

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, διαταράσσει τη σκέψη, τη συμπεριφορά αλλά και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου.

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με το γνωσιακό και αξιολογικό μοντέλο προσέγγισης των καταθλιπτικών διαταραχών με έμφαση την προαγωγή ψυχικής υγείας και την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία.

Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Science Direct και Google Scolar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις – κλειδιά: «mental health promotion / προαγωγή ψυχικής υγείας», «conceptions / αξιολογικές νοητικές κατασκευές», «γνωσιακή τριάδα / cognitive triad» και «depression / κατάθλιψη».

Αποτελέσματα: Το γνωσιακό «προφίλ» της κατάθλιψης περιλαμβάνει διαταραχές στο περιεχόμενο της σκέψης, την καταθλιπτική τριάδα μέσα από την οποία ο ασθενής αντιλαμβάνεται αρνητικά τον εαυτό του, τον κόσμο γύρω του και το μέλλον. Στο αξιολογικό μοντέλο για την κατάθλιψη, η αξιολόγηση των γεγονότων ζωής σχετίζεται με συγκεκριμένες δυσλειτουργικές προ-αξιολογικές, αξιολογικές και μετα-αξιολογικές νοητικές κατασκευές που σχετίζονται με την αξιολόγηση του «εαυτού», του «κόσμου» και του «μέλλοντος» κατ' αντιστοιχία της αρνητικής γνωσιακής τριάδας. Το Αξιολογικό μοντέλο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στοχεύει στην τροποποίηση των δυσλειτουργικών αξιολογικών νοητικών κατασκευών για την αξιολόγηση των καθημερινών ερεθισμάτων και των απαντήσεων στα γεγονότα ζωής, μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης, ώστε να αντικατασταθούν σε λειτουργικότερες και να αυξηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα στα στρεσογόνα γεγονότα ζωής.

Συµπεράσµατα: Η απόκτηση δεξιοτήτων δημιουργικής αξιολόγησης του εαυτού (ταυτότητα), του κόσμου (προσαρμογή) και του μέλλοντος (δημιουργικότητα) διευκολύνει στην επίτευξη στόχων που σχετίζονται με την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανθρώπων και με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses