Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Ευάγγελος Δούσης, ΖωήΜαρία Φωταράκη


Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 203-215

DOI: 10.5281/zenodo.3631136

Περίληψη:

Ο πόνος στα παιδιά με καρκίνο αποτελεί υποκειμενική αίσθηση και συχνό σύμπτωμα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές. Η εκτίμηση του πόνου μπορεί να γίνει με εργαλεία εκτίμησης (κλίμακες). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της εκτίμησης του πόνου σε παιδιά με καρκίνο με την εφαρμογή εργαλείων μέτρησης. Μεθοδολογία: Πρόκειται για μελέτη ανασκόπησης. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (PubMed, Google Scholar, Scopus), στην αγγλική γλώσσα, με τη χρήση λέξεων κλειδιών (pain, cancer, pain scales, pain rating, children), από Μάϊο - Ιούνιο του 2019. Αποτελέσματα: Η εκτίμηση και διαχείριση του πόνου στα παιδιά με καρκίνο γίνεται με εργαλεία εκτίμησης απλά ή πιο σύνθετα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Οι πιο συχνές κλίμακες εκτίμησης του πόνου αποτελούν η κλίμακα εκτίμησης πόνου με πρόσωπα, η κλίμακα Oucher, η κλίμακα με την χρήση μαρκών του πόκερ ως εργαλείο, η αριθμητική κλίμακα, η οπτική αναλογική, η λεκτική κλίμακα και η μέθοδος εργαλείο-χρώμα. Πολυδιάστατες κλίμακες εκτίμησης του πόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους με ή χωρίς χρόνιο νόσημα. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές πρέπει να εκτιμούν συστηματικά τον πόνο των παιδιών με καρκίνο, να χρησιμοποιούν τις κλίμακες εκτίμησης του πόνου και να διαχειρίζονται το παιδί που πονά αποτελεσματικά.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses