Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Μελέτη εγκυρότητας ειδικού ημι-ποσοτικού ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων παιδιών ηλικίας 10-12 ετών: το ερωτηματολόγιο PANACEA-FFQ Σύντομος τίτλος: εγκυρότητα του PANACEA-FFQ ερωτηματολογίου

Γεώργιος Αντωνογεώργος, Δήμητρα Γρηγοροπούλου, Αναστάστιος Παπαδημητρίου, ΚώσταςΝ. Πρίφτης, Μιχάλης Ανθρακόπουλος, Πολυξένη Νικολαίδου, ΔημοσθένηςB. Παναγιωτάκος


Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Έτος δημοσίευσης:

2013

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 40-54

Περίληψη:

Σκοπός:Τα Ερωτηματολόγια Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων (ΕΣΚΤ) χρησιμοποιούνται συχνά στη διατροφική έρευνα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της εγκυρότητας ΕΣΚΤ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών που ζουν σε αστικές περιοχές στην Ελλάδα.

Μέθοδοι:Το ημι-ποσοτικό ΕΣΚΤ περιελαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης των βασικών ομάδων τροφίμων και ποτών που καταναλώνονται συνήθως στην Ελλάδα, καθώς και ερωτήματα σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Κατά τη διάρκεια του 2007, μελετήθηκαν 125 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών από τυχαία επιλεγμένα σχολεία από την Αθήνα (συνολική μέση ηλικία: 10,9 ± 1,2 ετών, το 38% αγόρια). Τα ΕΣΚΤ συμπληρώθηκαν από τους γονείς των παιδιών και συγκρίθηκαν με διατροφικό 3-ημερών ημερολόγιο που καταγράφηκαν επίσης. Ο βαθμός συμφωνίας του ΕΣΚΤ με το ημερολόγιο 3-ημερών αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την μέθοδο Bland-Altman μέθοδος, την διασταυρούμενη ταξινόμηση και την χρήση του συντελεστή Kendall tau-b.

Αποτελέσματα:Υψηλό ποσοστό συμφωνίας (δηλαδή> 91%) μεταξύ ΕΣΚΤ και ημερολογίου διαπιστώθηκε με την μέθοδο Bland και Altman. Χαμηλή αλλά ακόμα σημαντική συμφωνία παρατηρήθηκε επίσης για τις ομάδες των αναψυκτικών / χυμών (tau-b = 0,29, p = 0,004), των γαλακτοκομικών προϊόντών (tau-b = 0,26, p <0,001), αμυλούχων προϊόντων (tau-b = 0,13, p = 0,057), λαχανικών (tau-b = 0,23, ρ = 0,006), φρούτων (tau-b = 0,19, ρ = 0,017), γλυκών / σνακ (tau-b = 0,14, ρ = 0,057) και τοστ / πίτσες (tau-b = 0,19, ρ = 0,017). Η ανάλυση ανά φύλο και ανα κατηγορία σωματικού βάρους επιβεβαίωσε την υψηλή συμφωνία των δύο μεθόδων. Η διασταυρούμενη ταξινόμηση του ΕΣΚΤ με το διατροφικό ημερολόγιο ανέδειξαν μέτρια έως πολύ καλά ποσοστά σωστής ταξινόμησης (εύρος: 49% έως 90,2%).Συμπεράσματα:Το προτεινόμενο ΕΣΚΤ αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης της διαιτητικής πρόσληψης και δύναται να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών που ζουν σε αστικές περιοχές στην Ελλάδα.


 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses