Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ" ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Στυλιανή Ματίδου, Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη, Αρετή Σταυροπούλου, Ευρυδίκη Καμπά


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 207-217

DOI: 10.5281/zenodo.7486103

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το διαβητικό πόδι είναι μια από τις πιο δυσάρεστες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη η οποία μπορεί να περιοριστεί ή ακόμη και να εξαλειφθεί με τη σωστή πρόληψη. Η πρόληψη είναι ένας τομέας που αφορά κατ' εξοχήν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ), και οι απόψεις των νοσηλευτών που εργάζονται σε αυτή, θεωρούνται χρήσιμες για να αναδειχθούν οι υπάρχουσες συνθήκες και να βελτιωθούν τα μέτρα πρόληψης στα Κέντρα Υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των νοσηλευτών που εργάζονται στα Κέντρα Υγείας για τη δημιουργία κέντρων πρόληψης και θεραπείας χρόνιων ελκών διαβητικού ποδιού. Μεθοδολογία: Η ερευνητική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι η Θεμελιωμένη Θεωρία. Πραγματοποιήθηκαν μη δομημένες συνεντεύξεις σε δέκα νοσηλευτές που εργάζονται στην πρωτοβάθμια υγεία και τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν με τη μέθοδο της συνεχούς συγκριτικής ανάλυσης. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψαν τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες. 1. Η σημαντικότητα της δημιουργίας κέντρου πρόληψης και θεραπείας  χρόνιων ελκών διαβητικού ποδιού στα Κέντρα Υγείας, 2. Οι  τρόποι υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος 3. Οι παράγοντες που θα διευκόλυναν τη δημιουργία κέντρων πρόληψης και θεραπείας χρόνιων ελκών διαβητικού ποδιού και 4. Τα εμπόδια πριν και κατά την υλοποίηση ενός κέντρου πρόληψης και θεραπείας  χρόνιων ελκών διαβητικού ποδιού. Αναλόγως δημιουργήθηκαν δέκα υποκατηγορίες που συμπεριλήφθηκαν κατ’ αντιστοιχία σε κάθε μία ενότητα.Συμπεράσματα: Οι απόψεις των νοσηλευτών που εργάζονται στα Κέντρα Υγείας αναδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας κέντρων πρόληψης και θεραπείας  χρόνιων ελκών διαβητικού ποδιού στην Π.Φ.Υ., προτείνουν νέες ιδέες για την δημιουργία και τη  λειτουργία αυτών και αναλύουν τα εμπόδια που σχετίζονται με αυτό το εγχείρημα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses