Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Γεώργιος Γιαννόπουλος, Μάρθα Κελέση, Γεώργιος Βασιλόπουλος


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 119-132

DOI: 10.5281/zenodo.2320584

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα έλκη των κάτω άκρων αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη που σχετίζεται με αρνητικές ψυχοκοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου. Η εκπαίδευση των ασθενών, είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των διαβητικών ελκών. Σκοπός: της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της εκπαίδευσης των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη σε θέματα που αφορούν την υγεία του ποδιού με απώτερο στόχο την πρόληψη εμφάνισης διαβητικού έλκους. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση άρθρων στη διεθνή βάση δεδομένων PubMed αλλά και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Τέθηκε χρονικός περιορισμός αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των άρθρων (άρθρα που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία πενταετία). Βρέθηκαν 70 μελέτες, οι 9 από αυτές πληρούσαν τα κριτήρια για την συμμετοχή τους στην ανασκόπηση. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών, τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλουν σημαντικά στην αλλαγή συμπεριφοράς των διαβητικών όσον αφορά στη φροντίδα του ποδιού, αυξάνουν την γνώση τους, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ελκών και συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας του ποδιού. Συμπεράσματα: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ζωτικής σημασίας καθώς συμβάλλουνστη βελτίωση της καθημερινής φροντίδας του ποδιού μειώνοντας κατά συνέπεια τις πιθανότητες εμφάνισης του διαβητικού έλκους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses