Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Φανή Ευθυμίου, Γεωργία Φασόη


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 134-140

DOI: 10.5281/zenodo.4289078

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η φροντίδα ατόμων με χρόνιες ψυχικές ασθένειες αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία με πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική και σωματική υγεία των φροντιστών. Σκοπός: Η διερεύνηση της σωματικής και ψυχικής επιβάρυνσης των φροντιστών ατόμων με ψυχιατρικές ασθένειες. Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ¨PubMed¨ χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά:  "Burden, Social Support, Caregivers, Mental Disorders" για το χρονικό διάστημα 2008-2019. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι φροντιστές ατόμων με ψυχικές διαταραχές συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με αμφιθυμικά συναισθήματα για τον ασθενή και τη νόσο και την διατάραξη των προσωπικών σχέσεων εντός της οικογένειας. Παράλληλα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου από πλευράς των φροντιστών και οι επιπτώσεις που επέρχονται στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή από τα συμπτώματα της νόσου ή τις επανειλημμένες εισαγωγές στο νοσοκομείο καταλήγουν στον κοινωνικό στιγματισμό και την κοινωνική απόσυρση. Η επιτυχής αντιμετώπιση της επιβάρυνσης των φροντιστών προϋποθέτει τόσο την ψυχοκοινωνική τους στήριξη όσο και την ενθάρρυνση τους  για φυσική δραστηριότητα με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συμπεράσματα: Η φροντίδα ατόμων με χρόνιες ψυχικές ασθένειες αποτελεί μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία με πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική και σωματική υγεία των φροντιστών. Η αναγνώριση των αναγκών τους κρίνεται αναγκαία και επιτακτική για την σωματική και ψυχική τους υγεία και την κοινωνική τους ευημερία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses