Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΜΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δανάη Διαμαντάρα, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Γεωργία Φασόη, Ιωάννης Καλεμικεράκης, Μάρθα Κελέση


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 262-275

DOI: 10.5281/zenodo.5938473

Περίληψη:

Η δημιουργία στομίας αποτελεί χειρουργική επιλογή για πολλούς ασθενείς συνήθως με καρκίνο πεπτικού, παρέχοντας μια ευκαιρία να παρατείνουν τη ζωή τους. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους μετεγχειρητικά δεν περιορίζονται μόνο στα σωματικά, αλλά επεκτείνονται συνήθως σε ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση για τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ασθενών με στομία, της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής τους στη στομία και της σχέσης της με την ποιότητα ζωής τους.  Μεθοδολογία:  Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση και έγινε αναζήτηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας της πενταετίας 2015-2020 στις διεθνείς βάσεις δεδομένων: Google Scholar, Pubmed και Scopus για έρευνες σχετικές με το θέμα. Τέθηκαν κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση προέκυψαν τελικά 9 άρθρα, που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες με βάση τη θεματολογία τους. Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι ασθενείς με στομία παρουσιάζουν εκτός από σωματικά και αρκετά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα που τους δυσκολεύουν την καθημερινότητα και συμβάλουν στην αποξένωση. Οι διαταραχές στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής τους. Συμπεράσματα: Τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και οι δυσκολίες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής αποτελούν πραγματικότητα για τους ασθενείς με στομία και δεν θα πρέπει να υποεκτιμώνται, έχοντας ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses