Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Έτος Δημοσίευσης:

2019

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 181-192

DOI: 10.5281/zenodo.3631122

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τα συμπτώματα, τη συννοσηρότητα, τα διαγνωστικά προβλημάτα, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, την επιδημιολογία, την πορεία και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Αποθησαύρισης. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Science Direct και Google Scolar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις – κλειδιά: «Σύνδρομο Αποθησαύρισης», «θεραπεία», «κοινότητα». Αποτελέσματα: Το Σύνδρομο Αποθησαύρισης είναι μια εκπτωτική ψυχιατρική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από συσσώρευση, ακατάστατους και βρώμικους χώρους διαβίωσης, υπερβολική συλλογή αντικειμένων και αδυναμία απόρριψης. Η συσχέτιση του συνδρόμου με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού εξαιτίας της σοβαρής ακαταστασίας και των ανθυγιεινών συνθηκών κάτω από τις οποίες διαβιώνει το άτομο, της κοινωνικής απομόνωσης μπορεί να αποβεί καταστροφική για το άτομο, την οικογένειά του και την κοινότητα. Η θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να επηρεαστεί από το βαθμό που ο κοινοτικός(-ή) νοσηλευτής(-τρια) κατανοεί αυτή την πολύπλοκη διαταραχή και εκπαιδεύει τον πάσχοντα, την οικογένεια, την κοινότητα και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς οι επιπτώσεις της ασθένειας συχνά εκτείνονται και γίνονται αντιληπτές και έξω από το σπίτι του πάσχοντα. Συμπεράσματα: Το Σύνδρομο Αποθησαύρισης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων, των οικογενειών και της κοινότητας, λόγω της σημαντικής επίδρασης που ασκεί στην επιδείνωση της σωματικής υγείας του πάσχοντα, στη διατάραξη της επαγγελματικής του κατάστασης και στη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Οι κοινοτικοί νοσηλευτές διαδραματίζουν έναν μοναδικό ρόλο στην ταυτοποίηση και τη φροντίδα των πασχόντων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses