Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αγγελική Βανδώρου, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Γεωργία Φασόη, Ιωάννης Καλεμικεράκης, Μάρθα Κελέση


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 239-251

DOI: 10.5281/zenodo.5938418

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι τραυματισμοί πίεσης στο χώρο του νοσοκομείου επιβαρύνουν τους οργανωτικούς πόρους και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της χρήσης τεχνολογιών επί κλίνης για την έγκαιρη ανίχνευση των τραυματισμών πίεσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν το μελανώδες ερύθημα που σχετίζεται με την πίεση (PrBE), το μη μελανώδες ερύθημα που σχετίζεται με την πίεση (PrNBE) και τους τραυματισμοί εν τω βάθει ιστών (DTPI). Μεθοδολογία: Η παρούσα εργασία είναι συστηματική ανασκόπηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Συμπεριλήφθηκαν πρωτογενείς μελέτες, που είχαν δημοσιευτεί την τελευταία δεκαετία στην Αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Βρέθηκαν συνολικά 9 μελέτες που αντιπροσώπευαν μια ποικιλία τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του υπερήχου (n=3), της θερμογραφίας (n=3), της μέτρησης της υποεπιδερμικής υγρασίας (n =2) και της φασματομετρίας και λέιζερ Doppler (n = 1). Η υποεπιδερμική μέτρηση υγρασίας παρείχε τις πιο συνεπείς δυνατότητες στην έγκαιρη ανίχνευση τραυματισμών από πίεση. Συμπεράσματα: Τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση υποστηρίζουν τη χρήση συσκευών μέτρησης υποεπιδερμικής υγρασίας ως αποτελεσματικά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση τραυματισμών. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας για την υποστήριξη της χρήσης υπαρχόντων και αναδυόμενων συσκευών για την ανίχνευση τραυματισμών από πίεση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses