Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΓΜΑΤΑ ΖΩΩΝ: ΣΥΡΡΑΦΗ Η ΟΧΙ; ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δημήτριος Ξυθάλης


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 51-61

DOI: 10.5281/zenodo.5501826

Περίληψη:

Εισαγωγή:Τα τραύματα από δήγματα θηλαστικών ζώων είναι ένα συχνό και σημαντικό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, με υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας. Οι επιπλοκές των δηγμάτων αφορούν συχνότερα τον τραυματισμό των μαλακών ιστών και την λοίμωξη του τραύματος. Η αντιμετώπιση των δηγμάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραύματος, με την ανάγκη συρραφής του ή μη να αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν να διερευνηθεί το αν πλεονεκτεί ή όχι η συρραφή των τραυμάτων που προκαλούνται από δήγματα, ως προς την πιθανότητα εμφάνισης λοίμωξης και ως προς το βαθμό επούλωσης του τραύματος.Υλικό-Μέθοδος:Αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Scopus με τις λέξεις-κλειδιά «animal bites», «bite wounds», «suture», «closure» για δημοσιευμένες μελέτες που έγιναν από 1988 έως αρχές του 2017. Μετά τον ορισμό κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού, προσδιορίστηκαν συνολικά 57 μελέτες με τίτλους και περιλήψεις πιθανά σχετικών ερευνών  και μετά από αξιολόγηση περιλήφθηκαν τελικά 11 ερευνητικές εργασίες.Aποτελέσματα:Σε καμιά από τις μελέτες δε φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, στη συνολική αύξηση της συχνότητας λοίμωξης λόγω της συρραφής των δηγμάτων, με την προϋπόθεση να προηγείται διήθηση και χειρουργικός καθαρισμός, όπου απαιτείται. Σε δύο μελέτες φάνηκε σημαντικά αυξημένο ποσοστό λοίμωξης στα άνω άκρα, ανεξαρτήτως της συρραφής ή μη των δηγμάτων. Η αποκατάσταση των δηγμάτων που συρράφτηκαν ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη σε δύο από τις μελέτες, με βάση την κλινική εικόνα της ουλής και τη χρονική διάρκεια επούλωσης, ενώ και το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν καλύτερο.Συμπεράσματα: Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα είναι ελλιπή και δεν μπορούν να απαντήσουν με εγκυρότητα αν τα δήγματα ζώων πρέπει να συρράπτονται ή όχι. Ενδεχομένως, τα τραύματα από δήγματα ζώων θα μπορούσαν να συρράπτονται συχνότερα, κάτω όμως από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον το αισθητικό αποτέλεσμα  υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου λοίμωξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, απαιτείται επιμελής διήθηση και χειρουργικός καθαρισμός του τραύματος, ανεξαρτήτως του μεγέθους του και της τελικής απόφασης για συρραφή ή μη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses