Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Παναγιώτα Κουριδου, Μαρίτσα Γουρνή


Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 95-102

DOI: 10.5281/zenodo.55958

Περίληψη:

 

Εισαγωγή: H ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική επιθηλιοποίηση ενός τραύματος, επιτυγχάνεται με την επιλογή και εφαρμογή του κατάλληλου επιθέματος. Τα σύγχρονα επιθέματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία και προάγουν αξιοσημείωτα την επούλωση του τραύματος. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να επισημάνει και να παρουσιάσει τις ιδιότητες των σύγχρονων αφρώδη επιθεμάτων, και να υποστηρίξει τεκμηριωμένα την εφαρμογή τους στις διάφορες μορφές τραυμάτων. Υλικό και Μέθοδος:Για την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα ελληνικής και κυρίως ξένης βιβλιογραφίας από τις επιστημονικές βάσεις δεδομένων όπως MEDLINE, PUBMED, GOOGLE SCHOLAR και BIOMed CENTRAL, τα οποία δημοσιεύτηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια. Ανασκόπηση έγινε επίσης και σε συγγράμματα και πρακτικά συνεδρίων. Αποτελέσματα: Η σφαιρική εκτίμηση του τραύματος δίνει τις σωστές απαντήσεις σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου επιθέματος. Έλκη με μέτρια ή μεγάλη παραγωγή εξιδρώματος μπορούν να αντιμετωπισθούν με τα σύγχρονα αφρώδη επιθέματα τα οποία ρυθμίζουν την εξιδρωματική διαδικασία του έλκους, ενώ παράλληλα έχουν αντιμικροβιακή δράση αλλά και εύκολη εφαρμογή. Τα αφρώδη επιθέματα μπορούν να εφαρμοστούν σε πληθώρα μορφών τραυμάτων και ελκών, αφού χαρακτηρίζονται σχεδόν από όλες τις ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα ιδανικό επίθεμα. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι τα σύγχρονα αφρώδη επιθέματα είναι πολύ αποτελεσματικά σε διάφορους τύπους τραυμάτων και ελκών, ιδιαίτερα σε αυτά με μεγάλη εξιδρωματική διαδικασία, διατηρώντας υγρό περιβάλλον στο τραύμα προωθώντας την επιθηλιοποίηση του. Η σωστή και σφαιρική κλινική εκτίμηση της κατάστασης του τραύματος αλλά και η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επούλωσης αποτελούν την αρχή και το τέλος της φροντίδας. Συμπεράσματα: Τα σύγχρονα αφρώδη επιθέματα, μπορούν να προωθήσουν την επουλωτική διαδικασία, στοχεύοντας τόσο στην ποιότητα ζωής των ασθενών όσο και στην αντιμετώπιση και ρύθμιση της αντίδρασης του τραύματος σε όποια κατάσταση αυτό βρίσκεται.


 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses