Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΆΓΧΟΣ/ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Αλεξάνδρα Παπασαραντοπούλου, Μαρία Πολυκανδριώτη, Ευάγγελος Δούσης, Ελένη Ευαγγέλου, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Νίκη Παυλάτου, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 306-324

DOI: 10.5281/zenodo.5938722

Περίληψη:

Οι γονείς παιδιών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών βιώνουν άγχος και κατάθλιψη κατά την περίοδο της νοσηλείας των παιδιών τους αμέσως μετά την μεταμόσχευση. Σκοπός: της μελέτης ήταν η διερεύνηση του άγχος και της κατάθλιψης γονέων παιδιών που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 γονείς παιδιών, τα οποία είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε δημόσιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του νομού Αττικής κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης χρησιμοποιώντας την κλίμακα «The Hospital Anxiety And Depression Scale (HADs)». Αποτελέσματα: Από τους 100 συμμετέχοντες το 81% και 64% των γονέων εμφάνισαν  άγχος και κατάθλιψη αντίστοιχα, με βάση την κλίμακα HADs. Στατιστικώς σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του άγχους των γονέων και το φύλο (p=0,017), το πόσο συχνά επισκέπτονται το νοσηλευόμενο παιδί (p=0,023), το εάν θα ήθελαν να παραμένουν και άλλα μέλη της οικογένειας στο νοσοκομείο (p=0,033). Όσον αφορά στην κατάθλιψη, στατιστικώς σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε με το αν υπάρχουν δυσκολίες κατά την παραμονή στο δωμάτιο νοσηλείας (p=0,034), το εάν θα ήθελαν να παραμένουν και άλλα μέλη της οικογένειας στο νοσοκομείο (p=0,009). Συμπεράσματα: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πρωτοκόλλων ψυχολογικών παρεμβάσεων, πριν την εισαγωγή των παιδιών στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση του άγχους και της κατάθλιψης στους γονείς των συγκεκριμένων παιδιών και να διευκολύνουν την παραμονή τους στην μονάδα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses