Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ανάγκες ασθενών

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Έτος Δημοσίευσης:

2013

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 73-83

Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανάγκες των ασθενών.
Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στη έννοια των αναγκών των ασθενών.
Αποτελέσματα: Ο Abraham Maslow ανέπτυξε τη θεωρία ιεράρχησης των αναγκών που περιλαμβάνει τις βασικές ανάγκες (π.χ. βιολογικές ανάγκες, την ανάγκη για ασφάλεια, προστασία, αγάπη και εκτίμηση) και τις ανάγκες ανάπτυξης (αυτοπραγμάτωση). Κάθε άτομο πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες "υψηλότερου επιπέδου". Στη βιβλιογραφία αναφέρεται, ότι μια ασθένεια είτε χρόνια ή οξεία συνεπάγεται πολλές ανάγκες στη ζωή του ατόμου όπως ψυχοκοινωνικές, σωματικές, προσωπικές, πρακτικές και πνευματικές που σχετίζονται σημαντικά με την πρόοδο της νόσου. Η αξιολόγηση και ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών αποτελούν προϋπόθεση για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας. Η γνώση των θρησκευτικών στάσεων και απόψεων κάθε ασθενή συμβάλλει σημαντικά στην πρόβλεψη των αντιδράσεων και συμπεριφορών ως προς τη νόσο.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενιαία βιο-ψυχοκοινωνικό- πνευματική οντότητα. Η προσέγγιση αυτή τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της αξιολόγησης των αναγκών των ασθενών στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses