Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Μαρία Λυριτζή, Ουρανία Γκοβίνα, Αθανασία Νέστωρ, Μαρία Πολυκανδριώτη


Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 249-267

DOI: 10.5281/zenodo.322611

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η παλμική οξυμετρία αποτελεί μη επεμβατική μέθοδο εκτίμησης  του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο η οποία ανιχνεύει εγκαίρως υποξαιμικά επεισόδια.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των γνώσεων των νοσηλευτών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) σχετικά με την παλμική οξυμετρία. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 206 νοσηλευτές που εργάζονταν σε Μ.Ε.Θ. 5 γενικών νοσοκομείων του νομού Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες της έρευνας το οποίο περιελάμβανε τα δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά του δείγματος όπως επίσης  21 ερωτήσεις αξιολόγησης των γνώσεων σχετικά με την παλμική οξυμετρία, τύπου σωστό/λάθος.  Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSSv.19 και οι στατιστικές μέθοδοι Mann-Whitney, Kruskal-Willis και Kolmogorov-Smirnov. Αποτελέσματα: Από τους 206 συμμετέχοντες, το 66,5% ήταν γυναίκες, το 47,1% έγγαμοι και το 43,2%  εργάζονταν στο τμήμα της Μ.Ε.Θ. από 1 έως 5 χρόνια. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 34,5±6,346 χρόνια. Η μέση βαθμολογία γνώσεων όσον αφορά την παλμική οξυμετρία ήταν 62,80±10,19 σε ένα εύρος τιμών που κυμαινόταν από 52,61 έως 72,99. Ο παράγοντας που διαφοροποίησε τη μέση βαθμολογία στατιστικά σημαντικά (p=0,011) ήταν  το μορφωτικό επίπεδο, με τους νοσηλευτές Α.Ε.Ι. να απαντούν σωστότερα  σε ερωτήσεις αξιολόγησης των γνώσεων που στηρίζονταν σε εμπειρικές βάσεις.  Συμπεράσματα: Το επίπεδο γνώσεων νοσηλευτών που εργάζονταν σε Μ.Ε.Θ. σχετικά με την παλμική οξυμετρία κρίθηκε αξιόλογο ωστόσο στηρίζονταν σε εμπειρικές βάσεις και όχι στην επιστημονική κατάρτιση. Υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων είχαν οι νοσηλευτές των Α.Ε.Ι.. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένεται να προάγει το επίπεδο γνώσεων  και θεωρητικών αρχών σχετικά με την παλμική οξυμετρία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses