Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Όλγα Περηφάνου, Μάρθα Κελέση, Μαρία Πολυκανδριώτη, Γεώργιος Βασιλόπουλος


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 288-303

DOI: 10.5281/zenodo.7771487

Περίληψη:

H ενζυματική απομάκρυνση των ιστικών νεκρώσεων αποτελεί σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στην επιτάχυνση της επούλωσης ενός χρόνιου τραύματος ή έλκους. Σκοπός της παρούσης συστηματικής ανασκόπησης  ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ενζυματικής απομάκρυνσης των ιστικών νεκρώσεων στην επούλωση των ελκών διαβητικής αιτιολογίας. Μεθοδολογία: Αναζητήθηκε η σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία στις ηλεκτρονικές βάσεις αποδελτίωσης βιβλιογραφικών δεδομένων Pubmed και Cohrane, χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: enzymatic debridement (ενζυματική απομάκρυνση των ιστικών νεκρώσεων), diabetic ulcer (διαβητικό έλκος) από το 2016 μέχρι το 2021.Αποτελέσματα:Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν αρχικά 30 μελέτες.Μετά από την εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού προέκυψαν 5 κλινικές μελέτες εκ των οποίων οι τρεις ήταν πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες και οι δύο συγκριτικές προοπτικές μελέτες. Τρείς μελέτες συνέκριναν την εφαρμογή διαφόρων μορφών κολλαγενάσης με άλλες μεθόδους απομάκρυνσης των ιστικών νεκρώσεων (αυτολυτική μέθοδος με την χρήση υδρογέλης, απομάκρυνση με μηχανικό τρόπο ή με χειρουργικό καθαρισμό με νυστέρι). Δύο μελέτες μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της βρομελίνης. Όλες οι μελέτες αφορούσαν χρόνια τραύματα και έλκη συμπεριλαμβανόμενων των ελκών διαβητικής αιτιολογίας. Από τα αποτελέσματα των μελετών  φάνηκε ότι η χρήση της ενζυματικής απομάκρυνσης των ιστικών νεκρώσεων αποτελεί μία αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο  κατά την οποία επιτυγχάνονται συγκρίσιμα αποτελέσματα σε ότι αφορά την μείωση του εμβαδού του έλκους την ταχύτερη σύγκλειση και την μείωση του πόνου σε σχέση με άλλες μεθόδους διατηρώντας το πλεονέκτημα ότι πρόκειται για μη επεμβατική μέθοδο. Συμπεράσματα: Απαιτείται η διενέργεια περισσότερων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών και με μεγαλύτερο δείγμα για περαιτέρω διερεύνηση της αποτελεσματικότητάς της ως προς την επούλωση των ελκών και της ασφάλειας της μεθόδου, καθώς το δείγμα αυτών θεωρείται μη επαρκές και σε κάποιες εξ αυτών, οι διαφορές στα βασικά χαρακτηριστικά των τραυμάτων και η μη τυποποίηση της θεραπείας κατά την περίοδο παρακολούθησης, επηρέασαν τα αποτελέσματα. Επίσης είναι σαφές ότι πολλές μελέτες χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα εμπορικά σκευάσματα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses