Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΆΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Pınar Ongün, Ezgi Seyhan Ak, Burcak SAHIN KOZE


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 304-317

DOI: 10.5281/zenodo.7771550

Περίληψη:

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση  των επιπέδων άγχους των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης ήταν 320 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο και το δείγμα αποτελούνταν από 175 ασθενείς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Τhe Coronavirus Anxiety Scale (CAS)» και η κλίμακα «The State-Trait Anxiety Inventory (STAI)» όπως επίσης η κλίμακα «Visual Analog Scale». Η στατιστική σημαντικότητα αξιολογήθηκε στο επίπεδο p<0,05.  Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι το 50,9% των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν γυναίκες, το 50,3% ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η μέση ηλικία ήταν 54,37±16,56 έτη. Διαπιστώθηκε ότι το μέσο επίπεδο φόβου για τον κορονοϊό  ήταν 3,21±3,31, το μέσο επίπεδο φόβου για τον κορονοϊό   ήταν 2,93±3,04 και το μέσο επίπεδο φόβου για τη νοσηλεία ήταν 2,20±2,81. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το μέσο επίπεδο παροδικού άγχους για τον κορονοϊό ήταν 1,38±2,59 και το μέσο επίπεδο μόνιμου άγχους ήταν 34,50±9,59. Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η βαθμολογία του παροδικού άγχους παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με την εκπαίδευση, την προηγούμενη νοσηλεία και την προηγούμενη χειρουργική επέμβαση (p<0,05). Συμπεράσματα: Τα επίπεδα άγχους των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ήταν χαμηλά και τα επίπεδα παροδικού  άγχους ήταν υψηλότερα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses