Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Διερεύνηση των γνώσεων των ιατρών και νοσηλευτών ως προς τις μεθόδους πρόληψης της πνευμονίας προερχομένης από τον αναπνευστήρα

Ευφροσύνη Λεβιδιώτου, Λίλα Παπακώστα-Παπαδημητρίου, Γεώργιος Τρουπής, Πασχαλιά Ματθαίου, Αγγελική Μπασέτα, Ελπίδα Γεωργιάδη


Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Έτος δημοσίευσης:

2013

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 32-39

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (ΠΑ) αποτελεί την πιο συχνή λοίμωξη σε ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 40%-87%. Η θνητότητα εξαρτάται από το είδος του μικροβίου, από την ανοσιακή απάντηση του ασθενούς, από το χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων και της θεραπευτικής παρέμβασης.

 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των νοσηλευτών ως προς τις μεθόδους πρόληψης της ΠΑ.

Μεθοδολογία: Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ειδικά διαμορφωμένου για τις ανάγκες των Ελληνικών νοσοκομείων, το οποίο αποτελείτο από δύο μέρη. To πρώτο μέρος αφορούσε δημογραφικές μεταβλητές και το δεύτερο αφορούσε τους τρόπους πρόληψης της ΠΑ. Ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας 5%. Oι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Mann-Whitney test, Kruskal-Willis, Spearman and Kolmogorov – Smirnov test.

Αποτελέσματα: Από τους 122 νοσηλευτές που πήραν μέρος στη μελέτη, το 98.7% θεωρούσε απαραίτητη την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας όσον αφορά τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Το 97.5% των συμμετεχόντων ανέφερε, ότι η αλλαγή γαντιών για διαφορετικό αριθμό παρεμβάσεων, ήταν το κύριο μέτρο πρόληψης.Το 79,5% του δείγματος, ανέφερε ότι ο συνδυασμός πλυσίματος χεριών, απομόνωσης ασθενούς και μείωσης του χρόνου αερισμού ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες πρόληψης.

Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο και πρόληψη της ΠΑ.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses