Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ελένη - Άννα Καλλίνη, Γκαγιάνε Μαντασιάν, Θεοδοσία Περδικοπούλου, Μαρία Φραγκιαδούλη, Λαμπρινή Κουρκούτα


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 131-147

DOI: 10.5281/zenodo.5651486

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στο χώρο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει στραφεί προς τους φοιτητές ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς αυτοί αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής στα περιστατικά. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη συμμετοχή των φοιτητών ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης. Υλικό & Μέθοδος: Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη συστηματικής ανασκόπησης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε καθορισμός των κριτηρίων εισόδου και αποκλεισμού, έγινε αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και επιλογή των ερευνών. Πηγές βιβλιογραφίας αποτέλεσαν Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, καθώς και κάθε άλλο επιστημονικό έντυπο, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων, όπως Google Scholar, Pubmed, Medline, CINAHL, IATROTEK και SCOPUS. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο ΕΚΤ για συναφείς με το θέμα διδακτορικές διατριβές. Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το μεγαλύτερο μέρος των μελετών που δημοσιεύθηκε κατά τις δεκαετίες 1980-2000 αφορά σε άλλες μορφές επιθετικότητας, ενώ αντίθετα, πλήθος ερευνών έχουν δημοσιευθεί από το 2001 μέχρι σήμερα αναφορικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης σε φοιτητές. Πολλές από τις δημοσιεύσεις αυτής της περιόδου επιχειρούν τη μελέτη του προφίλ των συμμετεχόντων φοιτητών στα περιστατικά, καθώς και την αναζήτηση των αιτιολογικών παραγόντων του φαινομένου. Επιπλέον, αρκετές δημοσιεύσεις αφορούν τους φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και ιδιαίτερα τους Νοσηλευτές, καθώς το φαινόμενο του εκφοβισμού φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συχνό στα επαγγέλματα υγείας, κυρίως εξαιτίας της υφιστάμενης αυστηρής ιεραρχίας. Χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη, τα περιστατικά εκφοβισμού και θυματοποίησης είναι δυνατό να προκαλέσουν στους φοιτητές ψυχοσωματικά προβλήματα, τάσεις αυτό-καταστροφής, απάθεια, παθητικό θυμό, άγχος, αϋπνία, κατάχρηση ουσιών και φθορά προσωπικών σχέσεων. Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας, έχουν σημαίνοντα ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού και θυματοποίησης, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου θα πρέπει να αποτελούν σημαντικά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών που συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses