Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Χριστίνα Νάνου, Κλεάνθη Γουρουντή, Ερμιόνη Παλάσκα, Αναστασία Mαλλίδου, Αντιγόνη Σαραντάκη


Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 138-151

DOI: 10.5281/zenodo.44229

Περίληψη:

Εισαγωγή : Το πολύ χαμηλό ποσοστό των μαιών σε κλειστές πτέρυγες στα ελληνικά νοσοκομεία σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αγχωτικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.

Σκοπός : ήταν να διερευνήσει το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) που βιώνουν οι μαίες που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή του.

Υλικό και Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν μαίες που εργάζονταν σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών σε νοσοκομεία της Αθήνας. Η επαγγελματική εξουθένωση μετρήθηκε χρησιμοποιώντας την ελληνική εκδοχή της Maslach Burnout Inventory (MBI) η οποία αποτελείται από 26 ερωτήσεις που αφορούν τις τρεις διαστάσεις της εξουθένωσης: συναισθηματική εξάντληση (EE), αποπροσωποποίηση (DP) και την μειωμένη προσωπική ολοκλήρωση (DPA). Η επαγγελματική εξουθένωση έχει οριστεί ως μια υψηλή βαθμολογία για την συναισθηματική εξάντληση ή/και την αποπροσωποποίηση και με χαμηλή βαθμολογία για την προσωπική ολοκλήρωση (έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων).

Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελούσαν 104 μαίες. Η πλειοψηφία του δείγματος είχε υψηλή συναισθηματική εξάντληση βαθμολογία (37,94 ± 10,77), υψηλή βαθμολογία αποπροσωποποίηση (12.47 ± 5.25) και χαμηλή βαθμολογία προσωπική ολοκλήρωση (45.39 ± 3.97).

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν σχετικά υψηλά επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses