Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Αθανασία Μιχαηλίδου, Ιωάννης Κουτελέκος, Ευάγγελος Δούσης


Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 148-158

DOI: 10.5281/zenodo.5651446

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η χημειοθεραπεία αποτελεί μια σημαντική θεραπευτική επιλογή για τα παιδιά με λευχαιμία. Παρόλα αυτά οι

επιπλοκές της είναι πολλαπλές και μεταξύ αυτών και η στοματίτιδα, που επιδρά αρνητικά στη θεραπεία, στη φροντίδα

και στην κατάσταση της υγείας των παιδιών.Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση των νοσηλευτικών παρεμβάσεων

για την πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγόμενης από τη χημειοθεραπεία στοματίτιδας σε παιδιά με λευχαιμία.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με τη χρήση λέξεων–κλειδιών και αξιολόγηση όλων

των πρόσφατων, σχετικών δημοσιευμένων άρθρων που συμπεριλαμβάνονταν στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google

Scholar, από το 2003-2019. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρόληψη της στοματίτιδας με τη σωστή στοματική υγιεινή

είναι πρωταρχικής σημασίας. Η νοσηλευτική αξιολόγηση της στοματίτιδας και του συνοδού πόνου αποτελεί προϋπόθεση

για την επιτυχή αντιμετώπισή της. Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της μπορεί να γίνει με χορήγηση φαρμάκων (γλυκονική

χλωρεξιδίνη, παλιφερμίνη), με άλλες τεχνολογίες (χρήση λέιζερ) και χωρίς χορήγηση φαρμάκων (προϊόντα μελισσών,

κρυοθεραπεία, μάσημα μαστίχας, χορήγηση γλουταμίνης).Συμπεράσματα: Οι σοβαρές επιπτώσεις της επαγόμενης από

τη χημειοθεραπεία στοματίτιδας στα παιδιά με λευχαιμία δημιουργούν έντονα την ανάγκη εξεύρεσης και εφαρμογής

αποτελεσματικών νοσηλευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή της.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses