Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Επανενεργοποίηση και λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (cmv) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος»

Γεωργιάδη Ελπίδα, Πολυκανδριώτη Μαρία, Μπασέτα Αγγελική, Αλεξοπούλου Νεκταρία, Γουρνή Μαρίτσα

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Έτος Δημοσίευσης:

2013

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 113-130

Περίληψη:

Εισαγωγή: Πολλά παθογόνα μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος, ένα από αυτά είναι και ο ανθρώπινος κυτταρτομεγαλοϊός. Γενετικό υλικό του ιού ανευρίσκεται σε διάφορα κύτταρα, όμως η ακριβής όμως θέση όπου ο ιός λαθροβιεί δεν είναι γνωστή. Όταν ο οργανισμός βρεθεί σε συνθήκες που ευνοούν την επανενεργοποίηση του ιού (ανοσοκαταστολή) τότε αυτός μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή των ασθενών.


Σκοπός: Της παρούσης ερευνητικής εργασίας ήταν η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης του κυτταρομεγαλοϊού σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος.


Υλικό και μέθοδος: τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 95 ασθενείς που νοσηλεύονταν σε δημόσιο νοσοκομείο. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες της έρευνας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 13.0 ενώ οι στατιστικές μέθοδοι ήταν Mann-Whitney Test, x2-τεστ, Kruskal-Willis test, Kolmogorov-Smirnov test. Για τον έλεγχο της σχέσης των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r). Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05.


Αποτελέσματα: Σε αυτή την μελέτη των αρρώστων που έχουν υποστεί αυτόλογη μεταμόσχευση η επανενεργοποίηση και λοίμωξη από CMV παρατηρήθηκε σε 7 ασθενείς (21,2%) σε σύνολο 84 ασθενών. Η επανενεργοποίηση του ιού έγινε σε διάστημα 1-3 ετών μετά την μεταμόσχευση. Από τους ασθενείς αυτούς όπως προκύπτει από την ανάλυση κανένας δεν πέθανε από λοίμωξη που σχετίζονταν με τον ιό.


Συμπεράσματα: Η επανενεργοποίηση και λοίμωξη από CMV των αρρώστων που έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση δεν είναι τόσο συχνή.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses