Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΚΥΡΩΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/EC

Πουλής Δημήτρης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 1-3

DOI: 10.5281/zenodo.55975

Περίληψη:

Ο Ελληνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ) από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου(E.O.R.N.A), υιοθέτησε την κοινή δήλωση του Ευρωπαικού συλλόγου σχετικά με την οδηγία 2005/36/EC που βρίσκεται υπο συζήτηση στα όργανα της Ευρωπαικής Ενωσης.

Ο Ευρωπαικός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου (Ε.Ο.RΝ.Α), δημιουργήθηκε για να ενισχύσει και να αναπτύξει την περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών σε όλες τις χώρες μέλη.

Ο Ε.Ο.R.Ν.Α είναι η ουσιαστική φωνή του Περιεγχειρητικού νοσηλευτή στην Ευρώπη, έχει δικτύωση και συνεργασία με τους Νοσηλευτικούς Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Ο E.O.RN.A πιστεύει ακράδαντα ότι τα άτομα/ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβατικές χειρουργικές ή και αναισθητικές διαδικασίες έχουν το δικαίωμα να φροντίζονται από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον1.

Οι Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι να διαχειρίζονται και να προστατεύουν ουσιαστικά τους ασθενείς σε αυτή την εμπειρία τους με τις εξής αρχές2:

 • να στηρίζουν τις απόψεις/πεποιθήσεις των ασθενών και να ενεργούν ως εγγυητές των ασθενών καθ 'όλη τη διαδρομή τους κατά τη Περιεγχειρητική φροντίδα.

• να αξιολογούν, να σχεδιάζουν, και να συντονίζουν την υλοποίηση των ατομικών αναγκών της φροντίδας των ασθενών.

• να προωθούν και να διατηρούν το ασφαλές Περιεγχειρητικό περιβάλλον μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.

• να παροτρύνουν και να βελτιώνουν τις επαγγελματικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της κλινικής παρακολούθησης, με αναστοχαστική πρακτική και με πρακτική βασισμένη σε τεκμηριωμένες ενδείξεις.

• να προστατεύουν και να σέβονται τους ηθικούς, δεοντολογικούς και νομικούς κανόνες που ισχύουν.

Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ είναι απαραίτητη, εφόσον η κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας ενισχυθεί στα πλαίσια της ενοποίησης της Ευρωπαικής αγοράς εργασίας και επεκτασή της στο χώρο υγείας, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων3. Η ασφάλεια των ασθενών με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας είναι πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο αυτό. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση της απαίτησης εισόδου στη Νοσηλευτική εκπαίδευση από 10 σε 12 έτη.

Η αποδεικτική έκθεση που ετοιμάστηκε για λογαριασμό των 34 εθνικών Νοσηλευτικών Ενώσεων, μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ενώσεων (E.F.N), δείχνει σαφή στήριξη για την πρόταση της Επιτροπής. Πράγματι, 25 κράτη μέλη της E.F.N έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή μηχανισμούς για την εξασφάλιση του ελάχιστου των 12 ετών γενικής εκπαίδευσης για την εισαγωγή στη Νοσηλευτική εκπαίδευση, Νοσηλευτών υπεύθυνων για γενική περίθαλψη 3,4.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (E.U.A), η οποία αντιπροσωπεύει 850 πανεπιστήμια στην Ευρώπη, καθώς και οι αποφάσεις των πρυτάνεων σε εθνικό επίπεδο σε 46 χώρες, αναγνωρίζουν ότι η Νοσηλευτική είναι ένα πεδίο μελέτης στην οποία είναι δυνατό να επιτευχθεί διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σπουδών5.

Ο E.U.A είναι σύμφωνος με τις απόψεις των ρυθμιστικών, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών οργάνων, που επιθυμούν να γίνει εξ΄ ολοκλήρου πτυχιούχος επάγγελμα η Νοσηλευτική. Αυτό θα απαιτούσε την προυπόθεση εισόδου στη Νοσηλευτική εκπαίδευση τα δώδεκα έτη γενικής εκπαίδευσης.

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ σε εναρμονισμό με την οδηγία του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού συλλόγου συνιστά τα 12 χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης να συνεχίζουν να αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση στα προγράμματα εισόδου των Νοσηλευτικών σπουδών, για αυτό και έστειλε εγγράφως τη τοποθέτηση του στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών αλλά και όλων των πολιτών της Ε.Ε για ασφαλή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη σε περιεγχειρητικά περιβάλλοντα με όμοια χαρακτηριστικά σε όλα τα κράτη μέλη.


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses