Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

EΠΙΛΗΨΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπυρίδων Ρούσσος, Δημήτριος Καστός, Ιωάννης Κουτελέκος, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Θεόδωρος Καπάδοχος, Αντωνία Καλογιάννη, Ευάγγελος Δούσης


Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 270-282

DOI: 10.5281/zenodo.3692569

Περίληψη:

Η επιληψία είναι μια από τις πιο συχνές νευρολογικές διαταραχές με παγκόσμιο επιπολασμό 0,6%-1,2%. Αποτελεί σοβαρή νευρολογική διαταραχή που σχετίζεται με κοινωνικό στίγμα, ψυχιατρική συννοσηρότητα και υψηλό οικονομικό κόστος. Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ενήλικων  ατόμων που έχουν διαγνωστεί με επιληψία. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 ασθενείς που προσέρχονταν για περιοδικό έλεγχο στα εξωτερικά ιατρεία. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Αποτελέσματα: Από τους 100 συμμετέχοντες, το 44%   ήταν άνδρες. Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά,  στην πλειοψηφία ήταν 31-40 ετών  (37%), έγγαμοι (41%),  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (47%), διέμεναν στη Αττική  (81%) στην Αττική, ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι (55%). Σε σχέση με τα  κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, στην πλειοψηφία, η ηλικία διάγνωσης ετέθη σε ηλικία  20-29 ετών (51%) και τυχαία (22%) ενώ το 47% είχε  3 έως 5 κρίσεις τους τελευταίους 12 μήνες,  το 33% είχε νοσηλευτεί τα τελευταία δύο έτη λόγω κρίσεων, το 77% ακολουθούσε τον περιοδικό έλεγχο 2 έως 4 φορές τον χρόνο, το 45% ανέφερε αϋπνίες και το 62% ανέφερε υπνηλία. Επίσης, το 76% και το 72%  ανέφερε ότι, διατηρούσε  πολύ καλή σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό προσωπικό, αντίστοιχα. Αναφορικά με τις καθημερινές συνήθειες, το 45% ανέφερε ότι κάποιες φορές κατανάλωνε  αλκοόλ, το 71% οδηγούσε αυτοκίνητο, το 67% πραγματοποιούσε  κάποιες φορές νυχτερινές εξόδους,  το 65% ήταν καπνιστές ενώ μόνο το 3% φέρει μαζί του ενημερωτική κάρτα για τη νόσο. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα  διαφωτίσουν τους επαγγελματίες υγείας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά  των ενήλικων ατόμων με επιληψία και θα παρέχουν σημαντική πληροφόρηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses