Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Ετοιμότητα ως προς την εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής – Μπορεί να μετρηθεί;

Πατελάρου Αθηνά, Δαφέρμος Βασίλης, Μπροκαλάκη Ηρώ, Μελάς Χρήστος, Κούκια Ευμορφία

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Έτος Δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 98-116

Περίληψη:

 

Εισαγωγή: Ο ρόλος της τεκμηριωμένης πρακτικής στον τομέα της υγείας θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας, καθώς επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας και κατ’ επέκταση, την έκβαση υγείας των ασθενών.  Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τα οφέλη της εφαρμογής της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής (ΤΝΠ), χωρίς όμως να εστιάζει επαρκώς στην ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στην υιοθέτησή της. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν αποκάλυψε κάποιο αξιόπιστο εργαλείο στην ελληνική γλώσσα ικανό να μετρήσει και να εκτιμήσει την ετοιμότητα των νοσηλευτών ως προς την εφαρμογή της ΤΝΠ. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μετάφραση, πολιτισμική προσαρμογή και στάθμιση του ερωτηματολογίου "Evidence-Based Practice Readiness Survey (EBPRS)” στην ελληνική γλώσσα.

Υλικό – Μέθοδος: 477 νοσηλευτές από πέντε ελληνικά δημόσια νοσοκομεία αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης αυτής. Διεξήχθη έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας και υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Επίσης, ο έλεγχος της παραγοντικής δομής της κλίμακας πραγματοποιήθηκε μέσω Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης, ενώ με τη βοήθεια της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης έγινε επαλήθευση του Δομικού Στατιστικού Μοντέλου (Structural Equation Modeling, SEM). 

Αποτελέσματα: Η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου ήταν αρκετά υψηλή, δεδομένου ότι ο δείκτης Cronbach's alpha  υπολογίστηκε ίσος με 0,85. Από την στατιστική ανάλυση προέκυψε ένα μοντέλο τεσσάρων παραγόντων με αρκετά καλούς δείκτες προσαρμογής. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (63,7%, ν=173) δήλωσε εξοικείωση με τον όρο ΤΝΠ, ενώ η αναζήτηση στο διαδίκτυο (53,7%, ν=256) φαίνεται ότι αποτελεί μια από τις προτιμώμενες μεθόδους αναζήτησης πληροφοριών. 

Συμπεράσματα: Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για τη διερεύνηση της ετοιμότητας του νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την εφαρμογή της ΤΝΠ, ενώ χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για τις προτιμήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με την ΤΝΠ

 

 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses