Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 93-94

DOI: 10.5281/zenodo.31752

Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια, η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική έχει αποσπάσει την προσοχή στο χώρο των επαγγελματιών υγείας, στο ευρύτερο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής συνεργασίας. Η Περιεγχειρητική Νοσηλευτική συνεχώς βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις και ευκαιρίες της σύγχρονης τεχνολογίας. Η παροχή ποιοτικής φροντίδας και ασφάλειας των ασθενών και η πρόληψη λοιμώξεων του χειρουργικού πεδίου απαιτεί εφαρμογή γνώσεων βασισμένων σε ενδείξεις και νέων εξειδικευμένων τεχνικών.1-4

Η χρήση της τεχνολογίας έχει διαφορετική σημασία για τους ασθενείς, για παράδειγμα μπορεί να είναι από τη μια πλευρά αρωγός στην υπηρεσία του ασθενούς ενώ από την άλλη σκοπιά να είναι τρομακτική για τον ασθενή. Είναι γεγονός ότι, οι περιεγχειρητικοί νοσηλευτές χρειάζεται αφενός να είναι εξοικειωμένοι με την σύγχρονη τεχνολογία αφετέρου να είναι ευαισθητοποιημένοι προς τις βαθύτερες ανάγκες και ανησυχίες των ασθενών σε κάθε στάδιο της προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής φροντίδας. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή εξατομικευμένου περιεγχειρητικού νοσηλευτικού σχεδίου φροντίδας που να βασίζεται στο δημιουργικό διάλογο. 5-8

Κύριο μέλημα των νοσηλευτών είναι ο συνδυασμός τεχνολογίας και ουσιαστικής επικοινωνίας, όπως τονίζει εθνογραφική μελέτη που εκπονήθηκε στην Αυστραλία, η οποία διερεύνησε τους τρόπους με τους οποίους οι νοσηλευτές στο χειρουργείο ερμηνεύουν το ρόλο τους όσον αφορά την φροντίδα που παρέχουν σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον. 9

Η χρήση της νέας τεχνολογίας θα πρέπει να είναι αλληλένδετη με την φροντίδα των ασθενών ώστε να υπάρχει δυναμική αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα, ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής είναι ανάγκη να διαθέτει τη γνώση, να χειρίζεται και να εφαρμόζει με ασφάλεια τις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα να κατανοεί τις ανάγκες του κάθε ασθενούς με βάση τον διάλογο, την επικοινωνία με ενσυναίσθηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής χαρακτηρίζεται από ακαμψία, αυστηρότητα χωρίς δυνατότητες αλληλεπίδρασης, με αίσθημα τεχνοφοβίας και συχνά δείχνει μειωμένο ενδιαφέρον για τον ασθενή. 9-10

Συμπερασματικά, χρειάζεται η ανάπτυξη έρευνας που να βασίζεται στη γνώση και στις δεξιότητες προς όφελος των ασθενών για την σωστή χρήση της τεχνολογίας στο ιδιαίτερο χώρο της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής. 11


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses