Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μαρία Tζιλίνη


Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 268-281

DOI: 10.5281/zenodo.322612

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η φυσική καταστροφή είναι η πιθανότητα εμφάνισης ενός δυνητικά καταστροφικού γεγονότος μέσα σε μια χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Σκοπός της εργασίας ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση της επίδρασης των φυσικών καταστροφών στην υγεία. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων (Medline και Scopus) με λέξεις-κλειδιά: φυσικές καταστροφές, υγεία  καθώς και συνδυασμός αυτών. Αποτελέσματα: Η αναπάντεχη φυσική καταστροφή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες υγείας, όπως είναι καταστροφή του συστήματος υγείας, αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών σε ασφαλέστερα καταλύματα  και τα προβλήματα υγείας  που διακρίνονται σε:  οξέα, ενδιάμεσα και μακροχρόνια. Σημαντικές είναι και οι ψυχολογικές διαταραχές που εμφανίζουν τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά. Η έγκαιρη προετοιμασία και ο κατάλληλος σχεδιασμός αποτελούν το μοναδικό τρόπο για τη μείωση των επιπτώσεων στην υγεία.  Στην περίπτωση που συμβεί η φυσική καταστροφή, τότε απαιτούνται από τη μεριά των πολιτών άμεσες ενέργειες, όπως είναι η άμεση απομάκρυνση από την περιοχή της καταστροφής και η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία.  Εκτός από τα ίδια τα άτομα σημαντικός είναι και ο ρόλος της οργανωμένης πολιτείας στην πρόληψη και  αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Συμπεράσματα: Οι φυσικές καταστροφές έχουν σημαντικές  επιπτώσεις στην υγεία.  Απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses