Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ

Μαρκοπούλου Παναγιώτα, Κατσάρας Γεώργιος

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Έτος Δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 9-21

DOI: 10.5281/zenodo.3344624

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (retinopathy of prematurity – ROP), γνωστή από το 1942 με τον όρο οπισθοφακική ινοπλασία, είναι μια εξελικτική πάθηση που αφορά πρόωρα νεογνά και χαρακτηρίζεται από ανώμαλη ανάπτυξη των αμφιβληστροειδικών αγγείων. Σκοπός: Η διερεύνηση της υπεροχής της laser φωτοπηξίας στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας σε σύγκριση με άλλες θεραπευτικές τεχνικές. Μεθοδολογία : Ανασκόπηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus όπως επίσης  ανασκοπήσεις της τελευταίας πενταετίας. Αποτελέσματα: Η laser φωτοπηξία παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά καλύτερης οπτικής οξύτητας καθώς και μικρότερα ποσοστά επιπλοκών σε σύγκριση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους, όπως την κρυοπηξία ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης, εμφανίζει σαφή υπεροχή ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου συγκριτικά με τις υπόλοιπες χειρουργικές μεθόδους, είναι ιδανική μέθοδος για ROP ζώνης Ι, σχετίζεται με καλύτερη οπτική οξύτητα μετά την εφαρμογή της, λιγότερες δομικές ανωμαλίες των οφθαλμών καθώς και μικρότερο ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών. Συμπεράσματα: Η laser φωτοπηξία είναι η θεραπεία εκλογής (standard therapy) για την αντιμετώπιση της νόσου.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses