Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

H ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ

Γεώργιος Δημογέροντας, Δήμητρα Μπαλάσκα, Ζωή Μπιτσώρη


Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 84-95

DOI: 10.5281/zenodo.1019279

Περίληψη:

Τα τελευταία χρόνια τα DRGs (Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες) κυριαρχούν ως μέθοδος αποζημίωσης των νοσοκομειακών δαπανών παγκοσμίως. Σχετικά πρόσφατα (2012) αυτή η μέθοδος εισήχθη και στην Ελλάδα με τη μορφή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εφαρμογής των ΚΕΝ στη βιωσιμότητα των Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών. Υλικό-Μέθοδος: Η μεθοδολογία της μελέτης βασίζεται στην έρευνα της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και στην ανασκόπηση πηγών του διαδικτύου. Αποτελέσματα: Κάθε μέθοδος χρηματοδότησης, δημόσια ή ιδιωτική, έχει διαμορφωθεί ταυτόχρονα με την πορεία ανάπτυξης του υγειονομικού συστήματος της κάθε χώρας και υφίσταται μεταβολές. Το ελληνικό σύστημα υγείας είναι ένα μείγμα που συνδυάζει στοιχεία των ολοκληρωμένων εθνικών συστημάτων υγείας, των συμβολαιακών ασφαλιστικών συστημάτων και των ασφαλιστικών συστημάτων αποζημίωσης καθώς ενσωματώνει σε σημαντικό βαθμό χαρακτηριστικά και του ιδιωτικού τομέα. Συμπεράσματα: Η χρηματοδοτική μέθοδος ενός συστήματος υγείας δεν επαρκεί από μόνη της για να λύσει όλα τα προβλήματά του. Τα ΚΕΝ παρόλο που θεωρούνται παγκοσμίως ως μία από τις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές λογιστικές μεθόδους χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας θα χρειαστούν χρόνο για να αποδείξουν ότι και στην Ελλάδα είναι εξίσου αποτελεσματικά ως αναφορά τον περιορισμό των δαπανών του συστήματος υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses