Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δήμητρα Σαμπανιώτη, Κωνσταντινιά Καραθανάση, Παναγιώτης Μανωλίτζας, Πέτρος Κωσταγιόλας


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 74-83

DOI: 10.5281/zenodo.5512060

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για ένα σύστημα υγείας.Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε δομές Π.Φ.Υ του Δήμου Πατρέων.Υλικό και Μέθοδος: Τα αποτελέσματα της έρευνας προήλθαν από ασθενείς οι οποίοι επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας και τα Το.Μ.Υ. και διαμένουν στο Δήμο Πατρέων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Europep και η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS – έκδοση 25.Αποτελέσματα:  Στην έρευνα συμμετείχαν, 41 άνδρες (42,7%) και 55 γυναίκες (57,3%). Το 40% του δείγματος άνηκε στην ηλικιακή ομάδα 30-39 έτη. Το 42,7% του δείγματος επισκέφτηκε τον ιατρό Γενικής Ιατρικής 2 φορές το τελευταίο χρόνο. Το 53,1% χαρακτήρισε την υγεία του ως «πολύ καλή». Επίσης το 67% του δείγματος έχει Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση και το 66,7% δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε ασθένεια με διάρκεια άνω των 3 μηνών. Η κλίμακα του ερωτηματολογίου που εμφάνισε την θετικότερη εκτίμηση του δείγματος ήταν αυτή που αφορά τη τελική γνώμη για τον ιατρό Γενικής Ιατρικής, ενώ αυτή που κατέγραψε τη χαμηλότερη εκτίμηση ήταν η κλίμακα που αφορά το συντονισμό της φροντίδας του ασθενή. Από τον έλεγχο της έντασης και τη σχέσης μεταξύ των 6 κλιμάκων του ερωτηματολογίου προέκυψε ότι αυτές συσχετίζονται μεταξύ τους σε θετικό και ισχυρό βαθμό, σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Οι συσχετίσεις των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του δείγματος με τις κλίμακες του ερωτηματολογίου δεν έδειξαν κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, ενώ επιμέρους στατιστικοί έλεγχοι έδειξαν ότι η εκτιμώμενη κατάσταση υγείας έχει μεγάλο αντίκτυπο για την αποτίμηση των πληροφοριών και υποστήριξης του ασθενή.Συμπεράσματα: Η Π.Φ.Υ. είναι από τους βασικότερους πυλώνες του συστήματος υγείας μιας χώρας για αυτό πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή από τους ιθύνοντες χάραξης πολιτικής. Η ανάγκη για αναπροσαρμογή της είναι επιτακτική. Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας δεν βοηθά, για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα που δεν απαιτούν υψηλό κόστος και θα την οδηγήσουν στην ανάπτυξη της. Η καθολική εισαγωγή του συστήματος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των ασθενών από το προσωπικό που εργάζεται στις δομές Π.Φ.Υ. είναι κάποιες επιλογές που θα οδηγήσουν σε αποδοτικότερες υπηρεσίες Π.Φ.Υ.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses