Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Σκλάβου Ευαγγελία, Τζουβαδάκη Ιωάννης

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 219-248

DOI: 10.5281/zenodo.290636

Περίληψη:

ΕισαγωγήΗ επίδραση της θέας είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεραπευτική διαδικασία, το ευ ζειν και το κόστος νοσηλείας. Η άνετη πρόσβαση στη θέα έχει συνδεθεί με συχνότερη ικανοποίηση, εν γένει άνεση και διεύρυνση των περιθωρίων ανοχής σε δυσφορίας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της θέας στην αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος των θαλάμων νοσηλείας. Υλικό – Μέθοδος Μελετήθηκε η πρόσβαση στη θέα σε δίκλινους και εξάκλινους θαλάμους νοσηλείας, με αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και δημοσκόπηση ασθενών και συνοδών. Επιπλέον, διερευνήθηκε εάν η δυναμικότητα και η ομάδα ενδιαφέροντος επηρέαζαν την εκτίμηση άνεσης της πρόσβασης στη θέα και αν η τελευταία αλληλεπιδρούσε με την εν γένει εμπειρία του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος του θαλάμου νοσηλείας. Το δείγμα ήταν ευκολίας. Η στατιστική ανάλυση της δημοσκόπησης έγινε με ακριβείς ελέγχους ανεξαρτησίας x² στο SPSS 20, με επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01. Αποτελέσματα Το δείγμα συμπεριέλαβε 450 άτομα, 53,8% ασθενείς και 46,2% συνοδούς. Το 65,8 % του δείγματος προήλθε από εξάκλινους θαλάμους νοσηλείας το 34,2% του δείγματος από δίκλινους. Ως προς την ηλικία, το 17,8% ήταν ≤ 30 ετών, 15,1% ήταν 30 – 39 ετών, 20,4% ήταν 40 – 49 ετών, 18,4% ήταν 50 – 59 ετών και 28,2% ήταν άνω των 60 ετών ενώ ως προς το φύλο, το 54,2% ήταν άνδρες και 45,8% ήταν γυναίκες. Σε κάθε πέντε ερωτώμενους, οι τρεις απάντησαν πως έβλεπαν άνετα έξω και οι υπόλοιποι δυσκολεύονταν, χωρίς να σημειωθεί σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ ασθενών και συνοδών. Στους δίκλινους θαλάμους η πρόσβαση στη θέα ήταν ευκολότερη. Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος του θαλάμου αλληλεπιδρούσε σημαντικά με την άνεση της θέας. Συμπεράσματα Η άνετη πρόσβαση στη θέα συνδέθηκε με συχνότερη θετική αξιολόγηση και μεγαλύτερη ανοχή σε πιθανές συνθήκες δυσφορίας. Υπήρχαν ενδείξεις πως η ύπαρξη μπαλκονόπορτων αντί συμβατικών παραθύρων συνέβαλλαν σε θετικότερα αποτελέσματα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses