Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μαρία Πολυχρόνη , Πέτρος Κολοβός


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 171-180

DOI: 10.5281/zenodo.7486031

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση νεφρού παραμένει μια κρίσιμη επιλογή θεραπείας για ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου με σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού απαιτεί τη συμμόρφωση σε μια συνεχή και πολύπλοκη «αγωγή» αυτοδιαχείρισης. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανότητα αυτοδιαχείρισης ασθενών μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Υλικό και Μέθοδος: Επιλέχθηκε η μέθοδος της οριοθετημένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στη βάση δεδομένων PubMed/Medline και Google Scholar, με λέξεις-κλειδιά: «chronic renal disease», «quality of life», «kidney transplantation», «self-management» και «renal recipients». Αποτελέσματα: Δέκα μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και απαντούσαν στο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας ανασκόπησης. Από αυτές, οι μισές είχαν ποσοτικό ερευνητικό προσανατολισμό, τέσσερις ποιοτικό και μία ήταν βιβλιογραφική ανασκόπηση. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μελετών βρέθηκε ότι, η ικανότητα αυτοδιαχείρισης μετά τη μεταμόσχευση επικεντρώνεται στη διαχείριση των συναισθημάτων και της αυτό-αντίληψης, των κοινωνικών ρόλων, τη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή, τις επιπλοκές και τη διαχείριση της νόσου. Οι παράγοντες που συσχετίστηκαν με την αυτοδιαχείριση αφορούσαν την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, τις διαταραχές της ψυχικής υγείας και τις συναισθηματικές αλλαγές, την αυτό-αποτελεσματικότητα, τις γνώσεις για τη διαχείριση της νέας κατάστασης, το θεραπευτικό σχήμα, την κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας, τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και την ύπαρξη δικτύου κοινωνικής στήριξης. Συμπεράσματα: Η ικανότητα αυτοδιαχείρισης συμβάλλει στη βελτίωση της αυτοφροντίδας και της ποιότητας ζωής των μεταμοσχευμένων ασθενών, καθώς καθίστανται περισσότερο ενδυναμωμένοι μέσα από την αυτονομία που αποκτούν.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses