Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Ιωάννης Μαντάς, Βασιλική Μπλέτσα


Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Έτος δημοσίευσης:

2012

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 42-56

Περίληψη:

Η είσοδος της πληροφορικής στη ζωή μας ήταν καθοριστική. Kαθένας από εμάς διαθέτει έναν υπολογιστή στην οικία του, σε όλες τις επιχειρήσεις είτε δημόσιες, είτε ιδιωτικές η πληροφορική έχει την δική της θέση, ενώ οι εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της υγείας είναι πλέον γεγονός. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγράψει τον ρόλο και την σημασία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου στα Δημόσια Νοσοκομεία. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ελαττώνει τα πιθανά λάθη των χειρόγραφων διαγνώσεων, παράγει μακροχρόνια ιστορικά ασθενών και εξασφαλίζει συγκρίσιμα και περιεκτικά δεδομένα για διαφορετικούς πληθυσμούς. Επίσης, γίνεται μία σύντομη αναφορά στον ορισμό του ιατρικού φακέλου, στη γέννηση του ηλεκτρονικού φακέλου κατά το παρελθόν, το μέλλον και το παρόν, επιπλέον περιγράφεται η προσπάθεια κωδικοποίησης της ιατρικής πληροφορίας ενώ τέλος παρατίθενται τα εμπόδια που συναντά ο ηλεκτρονικός φάκελος (ΗΦ) στην εφαρμογή του. Ωστόσο υπάρχει δυσκολία στη διατύπωση σαφών και συγκεκριμένων κανόνων, οι οποίοι θα ήταν εύλογο να προσδιοριστούν κατά την έναρξη εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου, αφού αφενός τα πληροφοριακά νοσοκομειακά συστήματα πρέπει να εξασφαλίζουν συνεπή, συνεχή και διακριτική εισαγωγή δεδομένων και αφετέρου τα δεδομένα πρέπει να ανταποκρίνονται πιστά στην ιατρική ορολογία σύμφωνα όμως με διεθνώς αποδεκτές κωδικοποιήσεις.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses