Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αθανασία Μιχαηλίδου, Ιωάννης Κουτελέκος, Ελένη Ευαγγέλου, Μαρία Μοσχόβη, Ευάγγελος Δούσης


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 276-293

DOI: 10.5281/zenodo.5938602

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η χημειοθεραπεία που χορηγείται για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας, πολλές φορές οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές, μεταξύ των οποίων και η στοματίτιδα. Η στοματίτιδα είναι φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου που εμφανίζεται πιο συχνά στα παιδιά και προκαλεί υψηλά επίπεδα πόνου λόγω των αλλοιώσεων της στοματικής κοιλότητας. Παρά την ύπαρξη πολλών προτεινόμενων θεραπειών, καμία δεν είναι αποτελεσματική και ασφαλής σε όλες τις περιπτώσεις, ώστε να αξιοποιείται στην κλινική πρακτική.  Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των νοσηλευτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της στοματίτιδας (chemotherapy induced stomatitis, CIS) σε παιδιά με λευχαιμία που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια ενδελεχής αναζήτηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία των τελευταίων 10 ετών (2009 – 2019) στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar, με τη χρήση των ακόλουθων λέξεων – κλειδιών: leukemia, acute leukemia, chronic leukemia, chemotherapy, children, pediatric patients, adolescents, stomatitis, oral mucositis, chemotherapy – induced stomatitis, chemotherapy – induced oral mucositis, nurses, nursing care, και management. Αποτελέσματα: Προέκυψαν συνολικά 22 άρθρα, εκ των οποίων τα 13 αφορούσαν στη θεραπεία της στοματίτιδας και τα 9 στην πρόληψη αυτής. Συνολικά, βάσει των ευρημάτων αυτών των μελετών, οι πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες για τη στοματίτιδα είναι η θεραπεία με λέιζερ χαμηλής έντασης, ο συνδυασμός της θεραπείας με λέιζερ χαμηλής έντασης με φωτοχημειοθεραπεία (Photo Dynamic Therapy, PDT), η παλιφερμίνη και η τοπική εφαρμογή μελιού και άλλων προϊόντων των μελισσών. Παράλληλα, η πρόληψη της στοματίτιδας συνήθως συνιστάται με τη χρήση παλιφερμίνης, 0,12% γλυκονικής χλωρεξιδίνης, γλουταμίνης και λέιζερ χαμηλής έντασης, αλλά και με πιο απλά μέσα, όπως με την τακτική στοματική φροντίδα με μέλι ή με το μάσημα μαστίχας.Συμπεράσματα: Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της CIS μπορεί γίνει με φαρμακολογικές και μη μεθόδους με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Απαιτείται όμως καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση της δράσης τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses