Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Οι δαπάνες υγείας στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα σε σχέση με τη διεθνή εμπειρία

Ρεκλείτη Μαρία, Τανανάκη Μαρία, Κυλούδης Παναγιώτης

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Έτος Δημοσίευσης:

2012

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 3-14

Περίληψη:

Εισαγωγή: Είναι γεγονός ότι οι δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς την τελευταία δεκαετία και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την αύξηση ως αδικαιολόγητη και επιζήμια τόσο για την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, όσο και για τα οικονομικά συστήματα.
Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του τρόπου χρηματοδότησης του υγειονομικού συστήματος της Ελλάδας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας σε συνδυασμό με την εξέλιξη και τη σύνθεση των δαπανών υγείας.
Μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η διαθέσιμη ελληνική και διεθνείς έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία, σε έγκυρες βάσεις δεδομένων όπως, Medline και Scopus, καθώς και οι επίσημες εκδόσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με τη βοήθεια λέξεων κλειδιών.
Αποτελέσματα: Οικονομικοί αναλυτές και επιστήμονες των οικονομικών της υγείας θεωρούν την αύξηση των δαπανών υγείας ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού, της αυξανόμενης ζήτησης, της αύξησης των χρόνιων ασθενειών, οι οποίες απαιτούν μακροχρόνιες θεραπείες, της ακριβής νέας ιατρικής τεχνολογίας και των προσδοκιών των ασφαλισμένων για πιο ποιοτική ιατρική περίθαλψη. Με δεδομένη την επικράτηση των συγκεκριμένων τάσεων αναφέρεται ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί. Οι διαστάσεις που θα λάβει αυτή η αύξηση μελλοντικά δεν μπορεί να υπολογιστεί, ο ΟΟΣΑ υπολογίζει ότι θα διπλασιαστεί ως το 2050 ενώ πολλοί αναλυτές μιλούν για ανεξέλεγκτους ρυθμούς αύξησης. Σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους χρηματοδότησης για τη συγκράτηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα, οι ειδικοί, βασιζόμενοι στα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ και τη διεθνή βιβλιογραφία, προτείνουν την υλοποίηση συγκεκριμένων αναγκαίων παρεμβάσεων στο χρηματοδοτικό σύστημα της υγείας, για τον περιορισμό ή και την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στη αύξηση των δαπανών χωρίς να επιφέρουν βελτίωση στο υγειονομικό αποτέλεσμα.
Συμπεράσματα: Διαφαίνεται πλέον η ανάγκη της εφαρμογής αποτελεσματικών τρόπων χρηματοδότησης, οι οποίες θα προσφέρουν βοήθεια στον έλεγχο του κόστους και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στην οργάνωση των συστημάτων υγείας προς το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses