Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Μαρία Μπονίκου, Αναστασία Κοτανίδου, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Γεωργία Τουλιά, Νεκταρία Μιχοπάνου, Αντωνία Καλογιάννη


Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 84-101

DOI: 10.5281/zenodo.4011225

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αιμορραγία από το μεσοθωράκιο αποτελεί συχνή επιπλοκή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις καρδιάς που όμως επηρεάζει δυσμενώς τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.Σκοπός: ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικής αιμορραγίας (ΜΑ) σε ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση καρδιάς. Υλικό και Μέθοδος : Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν  ασθενείς οι οποίοι εισήχθησαν στη Καρδιοχειρουργική μονάδα γενικού νοσοκομείου μετά από χειρουργική επέμβαση καρδιάς. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία εντύπου το οποίο περιελάμβανε τα εξής χαρακτηριστικά :α)Κοινωνικό-δημογραφικά β) Προεγχειρητικά γ) Διεγχειρητικά και δ) Μετεγχειρητικά.  Ως ΜΑ ορίστηκε η απώλεια 100ml αίματος την ώρα από το σωλήνα παροχέτευσης μεσοθωρακίου. Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 106 ασθενείς. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 66,8 έτη (SD=10 έτη) και το 73% ήταν άντρες. Το 15,1% παρουσίασε ΜΑ το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση. Διεγχειρητικά, η μέση διάρκεια ισχαιμίας (p=0,042) και καρδιοπνευμονικής παράκαμψης (p=0,031) ήταν σημαντικά υψηλότερη σε όσους παρουσίασαν ΜΑ. Η πολυπαραγοντική λογαριθμίστικη παλινδρόμηση έδειξε ότι  το PT [(OR 95% 0,41 (0,22-0,76)] και το INR [(OR 95% 0,10 (0,03-0,97)] τις πρώτες 24 ώρες μετά το χειρουργείο και η διάρκεια της εξωσωματικής κυκλοφορίας [(OR 95% 1,02 (1,00-1,03)] σχετίζονται ανεξάρτητα με την εμφάνιση ΜΑ. Επιπρόσθετα  το φύλο (p=0,021), οι τιμές της διεγχειρητικής υποθερμίας (p=0,004) και η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (p=0,018) βρέθηκαν να σχετίζονται ανεξάρτητα με την ποσότητα θωρακικής παροχέτευσης.Συμπεράσματα : Ο PT, το INR το  πρώτο 24ωρο μετεγχειρητικά και η διάρκεια  εξωσωματικής κυκλοφορίας σχετίζονται ανεξάρτητα με την εμφάνιση ΜΑ ενώ το φύλο, η διεγχειρητική υποθερμία και η αορτοστεφανιαία παράκαμψη σχετίζονται ανεξάρτητα με την απώλεια αίματος από την θωρακική παροχέτευση. Η αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΜΑ από τους νοσηλευτές είναι υψίστης σημασίας γιατί μπορούν και προβούν στην εφαρμογή των  κατάλληλων νοσηλευτικών παρεμβάσεων για τη ΜΑ και κατ’ επέκταση των αρνητικών εκβάσεων που σχετίζονται με αυτή.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses