Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Καλογερόπουλος Δημήτριος, Χαραλαμπους Γεώργιος

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Έτος Δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 22-34

DOI: 10.5281/zenodo.3344633

Περίληψη:

Σκοπός: Προσέγγιση και ανάλυση των εννοιών της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας στην Δημόσια Διοίκηση στον χώρο της σύγχρονης Υγείας. Μεθοδολογία: Αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρονται στην ποιότητα και αποδοτικότητα στην των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Sciverse, Research Gate, Google Scholar με λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση, Δείκτες, Κριτήρια, Ποιότητα, Υπηρεσίες υγείας, Διοίκηση ολικής ποιότητας. Αποτελέσματα: Η ποιότητα και η αποδοτικότητα στον χώρο των υπηρεσιών υγείας προσδιορίζεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με την εκάστοτε υπηρεσία, τα οποία έχουν να κάνουν με την άμεση παροχή υπηρεσιών, την ευκολία πρόσβασης, την καταλληλότητα, την αξιοπιστία της, ακόμα και την υποστήριξη που παρέχεται μακροπρόθεσμα. Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που απορρέουν από την βελτίωση της ποιότητας δεν είναι μόνο υγειονομικά, αλλά επίσης κοινωνικά και οικονομικά. Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών σχετίζεται άμεση με την βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει πάντα την εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενούς. Η συνεχής και λεπτομερής καταγραφή των διαδικασιών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλινικής πρακτικής, συμβάλλει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Συμπεράσματα: Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αύξηση της αποδοτικότητας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της σύγχρονης υγείας. Διαφαίνεται ότι η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, σε συνδυασμό με την άνοδο του κόστους της ιατρικής περίθαλψης και την ανάγκη για ποιότητα, έχουν καταστήσει την μεταρρύθμιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας ως μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της κοινωνίας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses