Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αγγελική Μπανούση


Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 154-165

DOI: 10.5281/zenodo.252578

Περίληψη:

Εισαγωγή: Είναι αποδεκτό ότι παρά τις ιδιαιτερότητες, που έχει η αγορά της παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν παύει να είναι αγορά και να διέπεται από τους γενικούς κανόνες της αγοράς. Ακρογωνιαίοι εξ αυτών, είναι η ποιοτική διασφάλιση, διαμέσου της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, σε συνδυασμό με την ορθολογική κατανομή των πόρων, και τον ρόλο που διαδραματίζει η τεκμηριωμένη πρακτική, καθώς η συμβολή της θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας στον τομέα της υγείας, αφού επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και κατ΄επέκταση την έκβαση υγείας των ασθενών.

Σκοπός ήταν η ανασκόπηση των βασικών αρχών της νοσηλευτικής βασισμένης σε ενδείξεις στην ελληνική πραγματικότητα. Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, εστιάζοντας στις απόψεις σχετικά με την νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις (Evidence- based Nursing). Συζήτηση:Οι ασθενείς δικαιούνται την βέλτιστη φροντίδα, σύμφωνα με την τρέχουσα επιστημονική γνώση και τους διαθέσιμους πόρους. Καθώς οι ασθενείς με τα δικαιώματα τους έρχονται στο επίκεντρο, καθίσταται εντονότερη η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της ποιότητας στις υπηρεσίες. Είναι σημαντικό να ενσωματωθούν οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας στη ροή του τμήματος με τη συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού. Ο στόχος και η προοπτική για την επιστήμη της νοσηλευτικής στον Ελλαδικό χώρο, είναι η αναζήτηση ενδείξεων και η εφαρμογή τους στην καθημερινή παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. Συμπεράσματα: Η αποβολή των όποιων νοοτροπιών και παγιωμένων αντιλήψεων στον χώρο, που στερούν από τον νοσηλευτή την τεκμηριωμένη άποψη και την επαγγελματική αυτονομία, αποτελεί πρόκληση για το μέλλον και επιτακτική ανάγκη για το παρόν. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να συμβάλλουν οι προσπάθειες όλων των επαγγελματιών υγείας και ιδιαίτερα των νοσηλευτών.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses