Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Αικατερίνη Τσώνη, Θεόδωρος Καπάδοχος


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 349-357

DOI: 10.5281/zenodo.8067036

Περίληψη:

Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα ποσοστά εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη καρδιάς σημείωσαν ραγδαία αύξηση κυρίως λόγω των βελτιώσεων στη διάγνωση των καρδιακών παθήσεων και της προόδου στην τεχνολογία. Η τοποθέτηση βηματοδότη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας και άλλων αρρυθμιών, συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ασθενών με μόνιμο βηματοδότη καρδιάς.Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κυρίως της τελευταίας δεκαετίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar με τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: «quality of life, pacemaker implantation, bradycardia». H γλώσσα αναζήτησης ήταν η αγγλική και η ελληνική. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι, δημογραφικοί (ηλικία), κλινικοί (σύνδρομο ευθραυστότητας), ψυχικοί (άγχος, κατάθλιψη) και κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ασθενών μετά την εμφύτευση βηματοδότη καρδιάς. Άγχος και κατάθλιψη αποτελούν παράγοντες που συσχετίζονται αρνητικά με την ποιότητα ζωής. Η εκπαίδευση, η λεπτομερής πληροφόρηση, η τήρηση των προγραμματισμένων συναντήσεων επανεκτίμησης, η γνώση αναφορικά με την λειτουργία της συσκευής και την αντιμετώπιση των καθημερινών περιορισμών των ληπτών επιδρούν θετικά στην ποιότητα ζωής ενώ αντίθετα  οι παρανοήσεις για τη συσκευή του βηματοδότη, την καρδιακή νόσο και για τις απαιτούμενες αλλαγές του τρόπου ζωής αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες. Συμπεράσματα: Στην κλινική πράξη, η γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής είναι χρήσιμη στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας αυτής της θεραπευτικής παρέμβασης. Επιπλέον, αυτή η γνώση αναμένεται να διαφωτίσει τους επαγγελματίες υγείας προκειμένου να παρέχουν φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις σε αυτόν τον πληθυσμό που αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses