Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Δήμητρα Ευαγγελάτου, Ευγενία Βλάχου, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 271-287

DOI: 10.5281/zenodo.7771476

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της παιδικής ηλικίας. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των ασθενών, ενώ σημαντικό είναι και το αντίκτυπο που έχει στους γονείς των παιδιών που πάσχουν. Σκοπός: Η διερεύνηση των στρατηγικών αντιμετώπισης που υιοθετούν οι γονείς των παιδιών με ΣΔτ1 προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν εξαιτίας της ασθένειας, σε θέματα που σχετίζονται με ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση και αναζητήθηκαν μελέτες στις βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus, που δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 1990-2021. Αποτελέσματα: Συνολικά εντοπίστηκαν 148 από την αναζήτηση που έγινε, και συμπεριλήφθηκαν 9 άρθρα στη συστηματική ανασκόπηση. Διαπιστώθηκε ότι κοινωνική στήριξη, η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων από τους επαγγελματίες υγείας, η ψυχοεκπαίδευση, οι τεχνικές χαλάρωσης, η αύξηση των γνώσεων σε θέματα που αφορούν το διαβήτη και η υιοθέτηση θετικών στρατηγικών διαχείρισης, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών με ΣΔτ1. Συμπεράσματα: Οι στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών και της κοινωνικής στήριξης που αντιμετωπίζουν οι γονείς παιδιών με ΣΔτ1 ποικίλουν και θα πρέπει να γίνουν και άλλες μελέτες προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το ποια είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί από τους γονείς που έχουν παιδιά με ΣΔτ1, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες που προκύπτουν και οφείλονται στο διαβήτη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses