Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΥΠΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κωνσταντίνα Ασπρόμουργου, Αδαμαντία Αρώνη, Σοφία Ζυγά, Μαρία Τσιρώνη, Andrea Paola Rojas Hill


Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 157-166

DOI: 10.5281/zenodo.11032305

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου συνδέεται δυνητικά με σοβαρές ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και η παχυσαρκία. Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης της έκθεσης στο νυχτερινό φωτισμό με τον κίνδυνο ανάπτυξης ή την εμφάνιση δυσμενών συνεπειών για την υγεία. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PRISMA. Συμπεριλήφθηκαν ερευνητικές μελέτες που ήταν γραμμένες στην αγγλική γλώσσα και είχαν δημοσιευτεί από το 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν: Sleep, Lighting, Glucose, Lipids, Obesity, Metabolic Diseases. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση βρέθηκαν 105 άρθρα-μελέτες εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τελικά οι 8. Η ανασκόπηση των μελετών αυτών κατέδειξε τη σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε τεχνητό φως κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου με την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ή τη δυσμενή εξέλιξη παθήσεων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, ή η δυσλιπιδαιμία. Από τις οχτώ μελέτες μόνο σε μία δεν παρατηρείται δυσμενής μεταβολή της ομοιόστασης της γλυκόζης έπειτα από νυχτερινό ύπνο παρουσία φωτισμού. Συμπεράσματα: Η διαταραχή του ύπνου, πιθανά ως συνέπεια του σύγχρονου τρόπου ζωής, είναι δυνατό να οδηγήσει στην εμφάνιση σημαντικών προβλημάτων για την υγεία. Οι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα του ύπνου είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής του ατόμου συνολικά αλλά και να συμβάλλουν στην εμφάνιση ή την επιδείνωση νοσημάτων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses