Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Σταύρος Τσιριγώτης, Σοφία Μπενέτου, Γεωργία Γερογιάννη, Βικτώρια Αλικάρη, Μαριάννα Δρακοπούλου, Αρετή Σταυροπούλου


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 163-174

DOI: 10.5281/zenodo.4291757

Περίληψη:

Εισαγωγή : Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση αυξάνεται δραματικά σε παγκόσμια κλίμακα. Η θεραπευτική αυτή μέθοδος συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας.

Σκοπός: Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη σε δείγμα ευκολίας 100 ασθενών που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού στο νομό Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε τα χαρακτηριστικά των ασθενών.

Αποτελέσματα: Από τους 100 συμμετέχοντες, το 73% ήταν άνδρες, το 50% ήταν ηλικίας >60 ετών, το 66% ήταν έγγαμοι και το 75% ήταν συνταξιούχοι.  Αναφορικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά, στο 58% του δείγματος συνυπήρχε άλλη νόσος, το 41% ανέφερε αϋπνίες, το 37% είχε συχνά μυϊκές κράμπες, το 27% είχε συχνά ναυτία και έμετο και το 26% είχε κάποιες φορές κνησμό. Επίσης,  το 78% του δείγματος βίωνε κόπωση μετά από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης και το 42% ανέφερε ότι, αισθάνονταν πολύ καλά μετά την παρέλευση τριών ημερών από τη μία συνεδρία στην επόμενη ενώ το 49% ζυγίζονταν μόνο μια φορά την εβδομάδα. Επιπλέον, το  30% των συμμετεχόντων δήλωσαν πολύ ενημερωμένοι αναφορικά με τη μέθοδο της αιμοκάθαρσης, το 23% βίωνε άγχος για την πορεία της νόσου ενώ το 32% πίστευε ότι, η ενημέρωση συμβάλει στη μείωση του άγχους. Το 44% του δείγματος ανέφερε ότι, προτιμούσε να βλέπει τηλεόραση κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και το 17% να ακούει μουσική. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης παρέχουν γνώση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, η οποία θα πρέπει να εκτιμάται κατά το σχεδιασμό εξατομικευμένης νοσηλευτικής παρέμβασης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses