Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Ζωή Μπιτσώρη, Δήμητρα Μπαλάσκα


Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 113-124

DOI: 10.5281/zenodo.55971

Περίληψη:

Οι κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές που συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες στην χώρα μας και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβάλλουν συνεχώς το περιβάλλον στο οποίο βιώνεται η υγεία ενός λαού. Έτσι η ζήτηση, των πολιτών για υπηρεσίες υγείας αυξάνει συνεχώς, ενώ οι δαπάνες για την υγεία δεν επαρκούν. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναφορά των προτύπων οργάνωσης και χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, όπως εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη. Επίσης αναλύεται το σύστημα υγείας της Ελλάδας, και οι τρόποι χρηματοδότησής του. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρονταν στον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Αποτελέσματα: Η υγεία αποτελεί παράγοντα που μετράει τη φυσική, την ψυχολογική και την πνευματική κατάσταση ενός οργανισμού. Ωστόσο οι πηγές χρηματοδότησης, το μέγεθος και η κατανομή των πόρων, η διαδικασία με την οποία φθάνουν στις υπηρεσίες υγείας, είναι θέματα μεγάλης σημασίας. Ο τρόπος χρηματοδότησης ενός συστήματος υγείας είναι καθοριστικός για τη βιωσιμότητά του και την ικανοποίηση των πολιτών. Συμπεράσματα: Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα υστερεί στην πρόληψη, ενώ δίδει ιδιαίτερο βάρος στην θεραπεία επιβαρύνοντας περισσότερο τα οικονομικά της υγείας. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες στο τομέα της υγείας στην Ελλάδα, παραμένουν αρκετά προβλήματα άλυτα που έχουν να κάνουν με την δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση και την περιφερειακή κατανομή των πόρων, τις ανισότητες και την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses