Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Στέφανος Διγώνης


Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 255-269

DOI: 10.5281/zenodo.3692565

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα συστήματα υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL) ασθενών αναπτύχθηκαν για εξατομικευμένες, προσαρμοστικές και προληπτικές απαιτήσεις, που απαιτούν υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, η χρηστικότητα, η ασφάλεια, και η ακρίβεια.

Σκοπός: Η διερεύνηση της χρήσης προγραμμάτων υποβοηθούμενης διαβίωσης.  

Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών από διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων "MEDLINE", PubMed και Scopus και μέσω μηχανής αναζήτησης "google scholar", για το χρονικό διάστημα 2010-2019 στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν πως οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν διεισδύσει στο χώρο της υγείας αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η υποβοηθούμενη διαβίωση έχει αποφασιστικό ρόλο στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην παροχή ευκαιριών ίσης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε άτοµα τρίτης ηλικίας και άτοµα µε αναπηρίες. Η ανάπτυξη του συστήματος υποβοηθούμενης διαβίωσης για αυτά τα άτοµα προϋποθέτει την αποδοχή της τεχνολογίας.  Η επιδείνωση της υγείας του ασθενή μπορεί μακροπρόθεσμα να καταστήσει δύσκολη ή και αδύνατη τη χρήση μιας συσκευής υποβοηθούμενης διαβίωσης και συνεπώς είναι αναγκαία  η συνεχής αξιολόγηση των συσκευών και των συστημάτων για κάθε χρήστη. Συμπεράσματα: Η τεχνολογική ωριμότητα και η αύξηση των δαπανών για την υγεία θα οδηγήσει στην αποκέντρωση της υγειονομικής περίθαλψης από το νοσοκομείο στο σπίτι

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses