Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στέφανος Διγώνης, Πασχάλης Τασούδης


Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 11-18

DOI: 10.5281/zenodo.5501812

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως ο εκσυγχρονισμός  των δεξιοτήτων και η επέκταση της δια βίου μάθησης  είναι αποφασιστικής σημασίας  στην οικονομία που βασίζεται στη γνώση. Η κατάρτιση είναι ένα σύνολο ενεργειών που σχεδιάζονται µε σκοπό την απόκτηση από τον καταρτιζόμενο αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.Σκοπός: Η διερεύνηση των αποτελεσματικών στρατηγικών για την αυτομόρφωση και την  προοπτικής ανάπτυξης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο χώρο της υγείας.Μέθοδος: Η αναζήτηση των δεδομένων αποτέλεσε τη μέθοδο για την εκπόνηση του παρόντος άρθρου, συλλέγοντας τα δεδομένα μας μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar. Ο περιορισμός της χρονολογίας βοήθησε για μια πιο σύγχρονη εργασία με βάση τα νεότερα άρθρα και βιβλία. Αποκλείστηκαν άρθρα που δε συμπίπτουν με τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας καθώς και της δια βίου μάθησης, που επιλέχθηκε για την δημιουργία μιας αξιόπιστης ανασκόπησης.

Αποτελέσματα: Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελεί αναγκαιότητα για επαγγελματική ανάπτυξη, ενδυνάμωση  αλλά και αυτονομία  στη λήψη αποφάσεων. Για να καταστεί ένας οργανισμός ανταγωνιστικός και ελκυστικός για τη διατήρηση υψηλά καταρτισμένου επαγγελματικού προσωπικού υγείας, θα πρέπει να υιοθετήσει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η οποία είναι µέσο για την διασφάλιση ποιότητας.Συμπεράσματα: Σε μία κοινωνία που μεταβάλλεται συνεχώς, νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται για να εκπληρώσουμε τους πολλαπλούς δημόσιους και ιδιωτικούς ρόλους μας ως εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο αυτό της συνεχούς αλλαγής, είναι δεδομένο ότι οι γνώσεις που παρέχονται από το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επαρκούν και δεν αντιστοιχούν στις γνώσεις εκείνες που θα είναι απαραίτητες στο μέλλον.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses