Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΆΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Κωνσταντίνα Τσαλαμάτα, Αντωνία Καλογιάννη, ΓεώργιοςΛ. Πανουτσόπουλος, Πέτρος Κολοβός, Σοφία Ζυγά, Νίκη Παυλάτου, Μαρία Πολυκανδριώτη


Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 102-115

DOI: 10.5281/zenodo.7027466

Περίληψη:

Η νεφρική νόσος τελικού σταδίου είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πρόβλημα υγείας, παγκοσμίως. Η μεταμόσχευση νεφρού είναι η βέλτιστη θεραπεία, που συνεπάγεται πολλά οφέλη στη ζωή των ασθενών. Το άγχος και η κατάθλιψη ελαχιστοποιούν τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης και ασκούν δυσμενή επίδραση στην κλινική έκβαση. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης ασθενών ύστερα από μεταμόσχευση νεφρού. Υλικό και μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 150 λήπτες νεφρικού μοσχεύματος. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση της κλίμακας The Hospital Anxiety And DepressionScale (HADs) στην οποία συμπεριελήφθησαν τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Αποτελέσματα: Από τους 150 συμμετέχοντες, το 56.7% ήταν άνδρες και το 53% ήταν ηλικίας άνω των 50 ετών. Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν συνταξιούχοι (46%), έγγαμοι (65.3%) και απόφοιτοι γυμνασίου (50.7%). Όσον αφορά στα κλινικά χαρακτηριστικά, το 40.7% ήταν λήπτες από αποθανόντα δότη και στο 24.7% συνυπήρχε άλλη νόσος. Τα αποτελέσματα έδειξαν άγχος και κατάθλιψη στο 12.7% και στο 3.3% του δείγματος, αντίστοιχα.  Άγχος βίωναν οι γυναίκες, όσοι είχαν συννοσηρότητα, όσοι ήταν μέτρια ενημερωμένοι για την κατάσταση της υγείας τους, όσοι χαρακτήρισαν τον εαυτό ως αγχώδη και όσοι είχαν άγχος για την απόρριψη μοσχεύματος, p=0.007, p=0.049, p=0.045, p=0.001, p=0.052, αντίστοιχα. Κατάθλιψη βίωναν οι γυναίκες και όσοι ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, p=0.052, p=0.055, αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Δημογραφικοί, κλινικοί και άλλοι αυτο-αναφερόμενοι παράγοντες σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη. Η έγκαιρη διάγνωση αυτής της συννοσηρότητας θα συμβάλλει στην παροχή εξατομικευμένης φροντίδας από τους επαγγελματίες υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses