Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Αθανασία Τσάμη, Ιωάννης Μαξούρης, Πετρούλα Ηλιάσκου


Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Έτος δημοσίευσης:

2018

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 197-205

DOI: 10.5281/zenodo.2552075

Περίληψη:

Η αιμοκάθαρση ως επικρατέστερη μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2013 παγκοσμίως, 1.500.000 άτομα υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου αναφορικά με την αιμοκάθαρση. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 250 ασθενείς, που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση σε μονάδες τεχνητού νεφρού δημοσίων νοσοκομείων του νομού Αττικής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατόπιν συνέντευξης με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου το οποίο περιελάμβανε τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών όπως επίσης τις απόψεις τους αναφορικά με την αιμοκάθαρση. Αποτελέσματα: Από τους 250 συμμετέχοντες, το 68,0% ήταν άνδρες το 50,8% ήταν ηλικίας >70 χρόνων, το 66,4% ήταν έγγαμοι, το 45,3% ήταν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 56% ήταν συνταξιούχοι. Αναφορικά με τις απόψεις τους, το 69,2% δήλωσε ικανοποίηση από την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, το 64,8% και το 44% βίωνε άγχος για την πορεία της νόσου και τη λειτουργία του μηχανήματος της αιμοκάθαρσης, αντίστοιχα ενώ το 59,5% θεωρούσε ότι, η ζωή τους εξαρτάται από το μηχάνημα της αιμοκάθαρσης. Η πλειοψηφία των ασθενών 189 (75,6%) ανέφερε ότι, λαμβάνει στήριξη από το περιβάλλον ενώ το 63,5% δήλωσε ότι δεν τους ευχαριστούσαν τα ίδια πράγματα όπως πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης. Τέλος, το 43,% του δείγματος θα ήθελε να ακούει μουσική κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση των απόψεων των ασθενών αναφορικά με την αιμοκάθαρση θα συμβάλει στην παροχή ποιοτικής φροντίδας, στην ενίσχυση της συμμετοχής των ασθενών στη θεραπεία τους, στις καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις με τους επαγγελματίες υγείας και στην καλύτερη διαχείριση των διαθεσίμων πόρων για την υγεία.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses