Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Aποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής ρινικής απολύμανσης σε ασθενείς, ως μέτρο πρόληψης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και τον MRSΑ

Φλώρα Ευσταθίου, Δημήτριος Παπαγεωργίου


Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Έτος δημοσίευσης:

2014

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 71-79

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος και το ανθεκτικό στέλεχος του στη μεθικιλλίνη συνδέονται με τη λοίμωξη χειρουργικού πεδίου. Για την προεγχειρητική προετοιμασία ασθενών αναφέρεται η ρινική απολύμανση με τοπικά σκευάσματα συνδυαζόμενη με άλλα μέτρα πρόληψης.
Σκοπός: Κύριος σκοπός της ανασκόπησης ήταν να διερευνηθεί η εφαρμογή της ρινικής απολύμανσης με τοπικά σκευάσματα για πρόληψη λοίμωξης χειρουργικού πεδίου.

Yλικό-μέθοδος: Μελετήθηκε βιβλιογραφία της δεκαετίας 2002-2012. Χρησιμοποιήθηκαν γενικά άρθρα για το σταφυλόκοκκο και ειδικά άρθρα για τη ρινική απολύμανση και τη λοίμωξη χειρουργικού πεδίου από επιστημονικές βάσεις δεδομένων (πχ. PUBMED). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές επιστημονικές ιστοσελίδες και κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών και ελληνικών οργανισμών.

Αποτελέσματα: Από τις πηγές που μελετήθηκαν φάνηκε ότι, η ρινική απολύμανση φαίνεται να μειώνει το ποσοστό μετεγχειρητικής λοίμωξης βραχυπρόθεσμα σε επιλεγμένες επεμβάσεις. Πρωτόκολλα νοσοκομείων σε χώρες που ενδημεί την αναφέρουν ως πρόσθετο μέτρο πρόληψης σε αυτές τις επεμβάσεις. Ωστόσο, τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνεται σε ασθενείς-φορείς του βακτηρίου μετά από screening test και όχι ως ρουτίνα σε όλους τους ασθενείς, λόγω της βακτηριακής αντοχής στα αντιβιοτικά. Ένα άλλο σημείο που προβληματίζει είναι η βραχύβια αποαποικιοποίηση που προσφέρει.

Συμπεράσματα: Στις χώρες που ενδημεί ο σταφυλόκοκκος η ρινική απολύμανση εφαρμόζεται για πρόληψη λοίμωξης χειρουργικού πεδίου σε επιλεγμένες επεμβάσεις και μόνο σε ασθενείς-φορείς του βακτηρίου. Η ευρεία εφαρμογή αποφεύγεται λόγω της βακτηριακής αντοχής στα αντιμικροβιακά. Στις υπόλοιπες χώρες οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Οι έρευνες συνεχίζονται προς επικαιροποίηση των οδηγιών.

 


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses