Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αξιολόγηση γνώσεων νοσηλευτών αναισθησιολογικών τμημάτων σχετικά με την παλμική οξυμετρία

Κιέκκας Παναγιώτης, Τσέκο Φλοράλμπα, Αλιμούτση Αντελάιντα, Στεφανόπουλος Νικόλαος, Παπαδημητρίου Μαρία, Καργά Μαρία, Κωνσταντίνου Ευάγγελος

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Έτος Δημοσίευσης:

2012

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 94-102

Περίληψη:

Εισαγωγή: H παλμική οξυμετρία χρησιμοποιείται ευρέως για την έγκαιρη αναγνώριση της υποξαιμίας, ωστόσο διεθνείς μελέτες αναφέρουν σημαντικά ελλείμματα γνώσης του προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία και τους περιορισμούς της, τα οποία μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην ασφάλεια των ασθενών.

Σκοπός: Η αξιολόγηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στο Αναισθησιολογικό τμήμα σχετικά με την παλμική οξυμετρία.

Υλικό - Μέθοδοι:Αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο 21 ερωτήσεων τύπου σωστό/λάθος, του οποίου αξιολογήθηκαν κατάλληλα η εγκυρότητα περιεχομένου και η αξιοπιστία. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκε το νοσηλευτικό προσωπικό των Αναισθησιολογικών Τμημάτων πέντε νοσοκομείων. Οι σωστές απαντήσεις αθροίστηκαν προκειμένου να υπολογισθεί το score γνώσης της παλμικής οξυμετρίας του κάθε συμμετέχοντα. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS 17.0.

Αποτελέσματα: Συνολικά συμπληρώθηκαν 53 ερωτηματολόγια (ποσοστό ανταπόκρισης 80,3%). Το μέσο score γνώσης της παλμικής οξυμετρίας ήταν 12,7+3,6, χωρίς να αναδεικνύονται σημαντικές διαφορές βάσει των δημογραφικών στοιχείων. Το ποσοστό σωστών απαντήσεων δεν ξεπέρασε το 50% σε 8 ερωτήσεις, 6 εκ των οποίων κάλυπταν τις αρχές λειτουργίας της παλμικής οξυμετρίας.

Συμπεράσματα: Η γνώση των νοσηλευτών/τριών των Αναισθησιολογικών Τμημάτων κινείται σε παρόμοια επίπεδα με αυτά των αντίστοιχων διεθνών μελετών, και βασίζεται κυρίως στην εμπειρία. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η αναγνώριση των ελλειμμάτων γνώσης, που σχετίζονταν κυρίως με τις αρχές λειτουργίας της παλμικής οξυμετρίας. Η εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αναμένεται να συμβάλλει στην προαγωγή της γνώσης που δεν αποκτάται μέσω της εμπειρίας, και στην αξιοποίηση της γνώσης για την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses