Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Κωνσταντίνα Μεταξούλη, Χρυσούλα Τσίου, Ελένη Δοκουτσίδου, Νικολέττα Μάργαρη


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 416-426

DOI: 10.5281/zenodo.8072984

Περίληψη:

Η πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Αποτελεί μια  από τις πιο διαδεδομένες νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων παγκοσμίως.  Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση της διατροφικής κατάστασης και της λειτουργικής ανικανότητας ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση.Υλικό & Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε πιλοτική συγχρονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 56 ενήλικες ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση που παρακολουθήθηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο του νομού Αττικής. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου αποτελούμενο από τρεις ενότητες: α) δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, β) ερωτηματολόγιο Mini Nutritional Assessment (MNA), και γ) κλίμακα Multiple Sclerosis Rating Scale, Revised (MSRS-R). Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες (75,4%), ηλικίας 31-60 ετών (80,7%). Αναφορικά με τη διατροφική κατάσταση, το 1,8% των ασθενών ήταν σε κατάσταση υποσιτισμού, το 21,1% ήταν σε κίνδυνο υποσιτισμού και το 77,2% ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα θρέψης. Το 43,9 των ασθενών δεν είχαν κανένα σύμπτωμα ως προς τη λειτουργική τους ικανότητα, ενώ το 56,1% είχαν έστω και ένα σύμπτωμα. Βρέθηκε ότι καλύτερη διατροφική κατάσταση των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση σχετίζονταν με καλύτερη λειτουργική ικανότητα (p=0,01). Συμπεράσματα: Η καλή διατροφική κατάσταση φαίνεται ότι συμβάλει στην λειτουργικότητα των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses